اندرکنش بین سد و مخزن بر پاسخ دینامیکی سیستم کمتر می باشد]۱[.

۱-۳-هدف تحقیق
بطور کلی هدف از این تحقیق حل معادله دیفرانسیل حاکم بر رفتار مخزن با سیال لزج می باشد. بر این اساس شتاب افقی در مخزن سد در اثر ارتعاش بدنه سد و سپس شتاب قائم در مخزن سد در اثر ارتعاش در کف مخزن مورد بررسی قرار می گیرد. در حل این معادلات مسائلی

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   مقاله درمورد MPP، میدهد،، ۲-۷-۱، ۲-۱۰-
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید