اگر شتاب زلزله دارای مولفه قائم باشد شرط مرزی در کف مخزن به شکل بدست می آید که در آن مولفه قائم شتاب زلزله می باشد[۱,۲].
در اثر بار زلزله وارد بر سیستم سد- مخزن در فرکانس های تشدید، دیده شده که پاسخ ها هیچ گاه به بی نهایت میل نمی کند، بعضی از محققین این عامل را به شکل اثر جذب کف در مدل سازی سیستم سد- مخزن در نظر گرفتند و

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود تحقیق در مورد جمعیت،، محیطی،، غیرزیستی، نامساعد
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید