(۲-۱۲) طرفین معادله در ضرب شود بدست می آید:
(۲-۱۶)

با جایگذاری (۲-۱۶) در (۲-۱۵) رابطه به فرم زیر در خواهد آمد:
(۲-۱۷)

با تعریف معادله (۲-۱۷) به شکل زیر بازنویسی می شود:
(۲-۱۸)

که C سرعت امواج الاستیک در سیالات می باشد.
رابطه (۲-۱۸) معادله حاکم بر مخزن می باشد

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منبع تحقیق با موضوع ۲۰۰۲؛، غیررمز، ۳َ،، نژادها
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید