از این به بعد منظور از همان فشار هیدرودینامیک می باشد.
لذا معادلات (۲-۲) به شکل زیر قابل بیان است:
(۲-۴)

که در آن معرف بردار سرعت در سیستم مختصات دکارتی و به فرم زیر می باشد:
(۲-۵)

معادله پیوستگی در مایعات به شکل زیر قابل بیان است]۲[:
(۲-۶)
یا
از طرفی می توان جرم واحد حجم سیال را به

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منبع تحقیق با موضوع طالبی، موزائیک، خربزه، خوراسگانی
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید