دانلود پایان نامه

. –
1. 23638

نتایج آزمون تی گروه‌های مستقل نشان داد که بین جنسیت و عملکرد تحصیلی در هر دو گروه مددجو و عادی تفاوت معنی داری مشاهده نمی شود، بنابراین فرضیه مطرح شده رد می‌شود.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منابع و ماخذ مقالهعملکرد شرکت، دارایی ها، بورس اوراق بهادار

دیدگاهتان را بنویسید