در اصلاح گیاهان مورد استفاده قرار گرفتهاند. آیزوزایمها فرمهای مولکولی مختلف یک آنزیم با ماهیت پروتئینی هستند که واکنش یکسانی را کاتالیز میکنند. این مولکولها فراوردههای آللهای مختلف یک یا چند مکان ژنی میباشند و از طریق واکنش رنگی مرتبط با فعالیت آنزیمی آشکار میشوند (فارسی و باقری، ۱۳۸۳).

۱-۹-۳-نشانگرهای DNA
کاربرد

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه با کلید واژگان دو قطبی
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید