اصلاحی به صورت هدفمندتر و در سطح مولکولی نیز شکل گرفت. مطالعات بیوشیمیایی و ژنتیکی بر روی گیاهان و ارگانیسمها سبب شد تا انواع جدیدی از نشانگرهای ژنتیکی کشف شوند که سهم بزرگی را در اصلاح گیاهان ایفا نمایند. از نظر تاریخی میتوان گفت بهبود عملکرد گیاهان با کمک روشهای ژنتیکی بسیار بیشتر از هر عامل دیگری موثر بوده است (باقری و

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه رایگان با موضوع دو قطبی
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید