ممکن است به طرق مختلفی تظاهر یابند (نقوی و همکاران، ۱۳۸۸).

۱-۹-انواع نشانگرهای مولکولی
با وجود اینکه بهرهمندی از علم ژنتیک و اصلاح نباتات بیشترین نقش را در افزایش محصول و تولید فراوردههای غذایی به عهده داشته است، به دلیل رشد روزافزون جمعیت، تلاش بیشتری برای چیرگی بر شرایط نامساعد محیطی، اعم از عوامل زیستی و غیرزیستی و

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه ارشد رایگان با موضوعبیمه عمر، بیمه گذار، قانون مدنی
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید