دانلود پایان نامه

معایب زیادی از جمله موارد ذیل هستند:
نشانگرهای مورفولوژیکی اثرات بزرگی بر روی فنوتیپ ایجاد میکنند، که برای برنامههای اصلاحی نامطلوب هستند.
نشانگرهای مورفولوژیکی، اثرات ژنهای کوچک اثر متصل را میپوشانند که این امر تشخیص لینکاژهای۳۱ مطلوب برای گزینش را تقریبا غیر ممکن مینماید.
نشانگرهای مورفولوژیکی شدیدا تحت تاثیر

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منابع مقاله با موضوع قانون مدنی
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید