افراد هستند، جستجو نمایند. به همین دلیل توجه خود را به سمت پروتئینها و آنزیمهای تولیدی در موجودات معطوف داشتهاند (باقری و همکاران، ۱۳۸۶). برخی از تفاوتهای موجود در ردیف DNA بین دو موجود ممکن است به صورت پروتئینهایی با اندازههای مختلف تجلی کنند که به روشهای مختلف بیوشیمیایی قابل ثبت، رویت و مطالعه میگردند. این قبیل نشانگرها را

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه درمورد توزین، است.شکل(۱-، ترکیبات،، هویدا
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید