دانلود پایان نامه ارشد درباره آسایش، گری، ماهی

تفریحی و ورزشی
تیر
برداشت گیاهان دارویی،‌‌‌ برداشت انگور،‌‌‌ ماهی گیری،‌‌‌ مهاجرت پرندگان به منطقه
ماهی گیری،‌‌‌ گردش گری درمانی،‌‌‌ گردش گری تفریحی و ورزشی
مرداد
خشک کردن هلو و زردآلوبرای تهیه قیسی،‌‌‌ برداشت هلو،‌‌‌ ماهی گیری‌،‌‌‌ مهاجرت پرندگان به منطقه
ماهی گیری،‌‌‌ گردش گری کشاورزی،‌‌‌ گردش گری تفریحی و ورزشی
شهریور
آغاز فصل شکار‌،‌‌‌ تولد نوزادان حیوانات حیات وحش،‌‌‌ ماهی گیری،‌‌‌ مهاجرت برخی پرندگان به منطقه
ماهی گیری،‌‌‌ گردش گری شکار‌،‌‌‌ گردش گری تفریحی و ورزشی
مهر
آغاز بارندگی،‌‌‌ برداشت سیب‌،‌‌‌ هلو و گردو‌،‌‌‌ شکار و ماهی گیری
ماهی گیری،‌‌‌ گردش گری کشاورزی
آبان
به بار نشتن گل های اسفند‌،‌‌‌ فصل برداشت اسفندو گردو‌،‌‌‌ شکار و ماهی گیری
ماهی گیری-گردش‌گری کشاورزی،‌‌‌ گردش گری شکار
آذر
آغاز فصل یخ بندان‌،‌‌‌ شکار کنترل شده و ماهی گیری
گردش گری ورزشی وگردش گری زمستانی
دی
فصل یخ بندان‌،‌‌‌ شکار کنترل شده و
ماهی گیری
گردش گری زمستانی
بهمن
فصل یخ بندان‌،‌‌‌ شکار کنترل شدهو ماهی گیری
ماهی گیری-گردش گری زمستانی
اسفند
آغاز جوانه زدن و رویش مراتع طبیعی‌،‌‌‌ فصل ماهی گیری‌،‌‌‌ گل های زنبق و بنفشه
ماهی گیری -گردش گری تفریحی
منبع:طرح جامع گردش‌گری منطقه نمونه سامان
با استنتاج از جدول فوق بهترین ماه های مسافرت و بازدید از طبیعت سامان از ماه فروردین تا مهر است از نظر گردش‌گری می توان ماه های مهر‌،‌‌‌ آبان،‌‌‌ آذر،‌‌‌ دی،‌‌‌ بهمن،‌‌‌ اسفند راحهت مسافرانی که از نظر زیستی سرما را می پسندند توصیه نمود. فروردین و اردیبهشت نیز تا حدودی سرد می باشد و برای گردش گران علاقه مند به طبیعت توصیه می شود ماه های خرداد، ‌‌تیر‌، ‌‌مرداد، ‌‌شهریور برای عموم مسافران می‌تواند شرایط حرارتی در محدوده آسایش را تامین نماید.
جدول شماره ۴-۳درجه بندی ضرایب آسایش منطقه نمونه گردش گری سامان
ماه
میانگین دمای موثر
حداقل دمای موثر
حداکثر دمای موثر
فروردین
۱۲٫۴۷
۳٫۰۲-
۱۹٫۳۹
اردیبهشت
۱۵٫۴۳
۴۰٫-
۲۲٫۶۵
خرداد
۱۸٫۵۰
۱٫۷۳
۲۶٫۷۷
تیر
۲۰٫۲۵
۵٫۹۶
۲۸٫۶۳
مرداد
۱۹٫۷۲
۱۰٫۴۵
۲۸٫۶۳
شهریور
۱۶٫۸۰
۱۰٫۷۶
۱۷٫۵۶
مهر
۱۳٫۷۰
۱۲٫۲۱
۲۱٫۵۸
آبان
۱۰٫۰۰
۱۱٫۴۹
۱۷٫۷۰
آذر
۵٫۸۴
۸٫۶۴
۱۳٫۰۵
دی
۳٫۱۵
۵٫۵۵
۱۰٫۰۹
بهمن
۴٫۵۵
۲٫۱۶
۱۱٫۱۱
اسفند
۸٫۱۹
۱٫۲۹-
۱۴٫۷۸
منبع:گزارش توجیهی طرح جامع گردش گری سامان(سازمان میراث فرهنگی،‌‌‌ صنایع دستی و گردش گری)
کلیه ماه های آبان، ‌‌‌آذر، ‌‌‌دی و بهمن سرد هستند؛ لذا این ماه ها در منطقه ی آسایش قرار نمی گیرند. فقط در بعد از ظهرهای آبان ماه هوا بهتر می شود. شب های کلیه ماه های سال نیز جزء همین گروه محسوب می‌شوند؛ اما در ماه های فروردین، ‌‌‌اردیبهشت، ‌‌‌شهریور، ‌‌‌مهر، ‌‌‌آبان، ‌‌‌آذر، ‌‌‌دی، ‌‌‌بهمن و اسفند، ‌‌‌در طول روز خنکایی همراه با آسایش وجود دارد. ماه های خرداد، ‌‌‌تیر،‌‌‌ مرداد‌، ‌‌‌شهریور و ظهرهای فروردین و مهر در محدوده ی آسایش قرار می گیرند. ماه های تیر و مرداد، ‌‌‌ظهرهای خیلی گرم دارند؛ که از آستانه ی آسایش بالاتر است و جهت تأمین آسایش حرارتی بدن تمهیدات جانبی مورد نیاز است. ماه های اردیبهشت و خرداد در روز گرمای قابل تحملی دارند. همچنین سرمای شب نیز در این ماه ها قابل تحمل و در محدوده‌ی آسایش است.
۴-۴- روش بیکر :
روش بیکر یکی از روش های بررسی بیوکلیمای انسانی می باشد که در مناطق سردسیر از کارآیی بسیار خوبی برخوردار است.‌‌ ( لشکری‌،‌‌‌ ۱۳۸۳)برای ارزیابی شرایط زیست – اقلیمی انسان در شهرسامان عناصر اقلیمی این ایستگاه در یک دوره ۶ ساله جمع آوری شده است که مشخصات هواشناسی آن به شرح جدول ذیل است.
جدول شماره۴-۴مشخصات جغرافیای ایستگاه سامان
نام ایستگاه
سامان
طول جغرافیایی
۵۶E‌۵۰
عرض جغرافیایی
N32‌۲۷
‌منبع:سازمان آب و هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری
سپس با بهره گرفتن از شاخص قدرت خنک کنندگی محیط (CP) که به شاخص بیکر معروف می باشد‌، ‌‌‌شرایط زیست اقلیمی شهر ارزیابی شده است.‌‌ به لحاظ اینکه سامان از شهرهای سردسیر کشور می باشد به نظر می‌رسد شاخص بیکر از کارآیی خوبی برای ارزیابی شرایط زیست – اقلیمی آن برخوردار باشد.
بیکر از رابطه زیز برای محاسبه قدرت خنک کنندگی محیط استفاده کرده است :
(رابطه۴-۱)
CP = ( 0/26 + 0/34 V0/672 ) ( 36/5 – t ) mcal / cm2 / sec
دررابطه فوق CP قدرت خنک کنندگی محیط برحسب میکروکالری درسانتی متر مربع درثانیه‌،‌‌‌Vسرعت متوسط بادبرحسب متربرثانیه،t معدل دمای روزانه برحسب درجه سلسیوس می باشد(محمدی‌، ‌‌‌۱۳۸۵)
جدول شماره ۴-۵ درجات قدرت خنک کنندگی محیط و آستانه های بیوکلیمایی برحسب بررسی بیکر
مقدار CP
شرایط محیطی
شرایط بیوکلیمایی انسانی
۴ – ۰
داغ‌، ‌‌‌گرم‌، ‌‌‌شرجی و نامطلوب
فشار بیو کلیمایی
۹ – ۵
گرم قابل تحمل
محدوده آسایش بیو کلیمایی
۱۹ – ۱۰
ملایم مطبوع
محدوده آسایش بیو کلیمایی
۲۹ – ۲۰
خنک
ملایم
۳۹ – ۳۰
سرد و کمی فشار دهنده
متوسط تا شدید
۴۹ – ۴۰
خیلی سرد
به طور متوسط فشار دهنده
۵۹ – ۵۰
فوق العاده سرد
شدیداً فشار دهنده
بر اساس شاخص بیکر وقتی مقدار CP کمتر از ۵ یا بیشتر از ۲۰ باشد فشار بیوکلیمایی بروز خواهد کرد..
جدول شماره۴-۶ شاخص بیکر منطقه سامان سال ۱۳۸۵
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
میانگین
متوسط دما
سامان
۱۳۸۵
۱۰٫۳۲
۱۶٫۵۶
۱۹٫۹۶
۲۵٫۰۲
۲۴٫۴۸
۲۰٫۶۰
۱۷٫۵۴
۱۰٫۰۷
-۱٫۸۰
-۵٫۸۴
-۰٫۸۰
۴٫۷۲
۱۱٫۷۳
حداکثر سرعت وزش باد
سامان
۱۳۸۵
۱۹٫۰۰
۱۶٫۰۰
۱۵٫۰۰
۱۵٫۰۰
۱۳٫۰۰
۱۵٫۰۰
۱۷٫۰۰
۲۵٫۰۰
۱۶٫۰۰
۱۷٫۰۰
۱۹٫۰۰
۲۰٫۰۰
۲۵٫۰۰
۶۴٫۰۴
۴۴٫۲۹
۳۵٫۴۴
۲۴٫۶۰
۲۳٫۸۰
۳۴٫۰۷
۴۳٫۵۶
۷۵٫۵۹
۸۵٫۰۷
۹۷٫۲۸
۹۱٫۲۴
۸۰٫۰۲
۷۰٫۸۴
عدم آسایش
خیلی سرد
سرد
خنک
خنک
سرد
خیلی سرد
عدم آسایش
عدم آسایش
عدم آسایش
عدم آسایش
عدم آسایش
عدم آسایش
منبع:نگارنده
جدول شماره ۴-۷ شاخص بیکر منطقه سامان سال ۱۳۸۶
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
میانگین
متوسط دما
سامان
۱۳۸۶
۹٫۱۴
۱۵٫۴۹
۲۱٫۶۷
۲۵٫۳۱
۲۳٫۳۹
۲۱٫۳۳
۱۵٫۴۶
۱۱٫۹۳
۵٫۴۴
-۵٫۶۰
۰٫۶۸
۷٫۸۸
۱۲٫۶۵
حداکثر سرعت وزش باد
سامان
۱۳۸۶
۲۰٫۰۰
۲۰٫۰۰
۱۴٫۰۰
۱۴٫۰۰
۱۵٫۰۰
۱۳٫۰۰
۱۶٫۰۰
۱۸٫۰۰
۲۵٫۰۰
۱۵٫۰۰
۱۶٫۰۰
۱۸٫۰۰
۲۵٫۰۰
۶۸٫۸۹
۵۲٫۹۰
۳۰٫۵۸
۲۳٫۰۸
۲۸٫۰۹
۳۰٫۰۳
۴۶٫۷۳
۵۸٫۲۹
۸۸٫۸۳
۹۰٫۲۱
۷۹٫۵۶
۶۷٫۹۰
۶۸٫۲۱
عدم آسایش
فوق العاده سرد
سرد
خک
خنک
خنک
خیلی سرد
فوق العاده سرد
عدم آسایش
عدم آسایش
عدم آسایش
عدم آسایش
عدم آسایش
منبع:نگارنده
جدول شماره۴-۸ شاخص بیکر منطقه سامان سال ۱۳۸۷
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
میانگین
متوسط دما
سامان
۱۳۸۷
۱۳٫۳۴
۱۶٫۵۳
۲۲٫۰۸
۲۵٫۱۷
۲۳٫۴۱
۲۱٫۵۱
۱۸٫۰۳
۸٫۳۵
۲٫۹۴
۳٫۱۷
۰٫۹۹
۷٫۵۲
۱۳٫۷۵
حداکثر سرعت وزش باد
سامان
۱۳۸۷
۱۶٫۰۰
۲۳٫۰۰
۱۸٫۰۰
۱۶٫۰۰
۱۶٫۰۰
۱۷٫۰۰
۱۴٫۰۰
۱۲٫۰۰
۱۵٫۰۰
۱۷٫۰۰
۱۸٫۰۰
۲۵٫۰۰
۲۵٫۰۰
۵۱٫۴۴
۵۴٫۴۵
۳۴٫۲۱
۲۵٫۱۶
۲۹٫۰۷
۳۴٫۴۴
۳۸٫۰۹
۵۳٫۳۴
۷۱٫۹۱
۷۶٫۵۸
۸۴٫۲۵
۸۲٫۸۸
۶۵٫۰۷
فوق العاده سرد
فوق العاده سرد
سرد
خنک
خنک
سرد
سرد
فوق العاده سرد
عدم آسایش
عدم آسایش
عدم آسایش
عدم آسایش
فوق العاده سرد
منبع:نگارنده
جدول شماره۴-۹ شاخص بیکر منطقه سامان سال۱۳۸۸
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
میانگین
متوسط دما
سامان
۱۳۸۸
۸٫۴۴
۱۴٫۹۲
۱۹٫۸۹
۲۴٫۷۸
۲۶٫۳۳
۲۱٫۳۱
۱۵٫۶۴
۱۰٫۲۱
۱٫۷۸
۳٫۸۲
۴٫۴۷
۱۰٫۰۲
۱۳٫۴۷
حداکثر سرعت وزش باد
سامان
۱۳۸۸
۲۲٫۰۰
۲۵٫۰۰
۱۸٫۰۰
۱۵٫۰۰
۱۸٫۰۰
۳۵٫۰۰
۱۵٫۰۰
۲۰٫۰۰
۱۵٫۰۰
۱۸٫۰۰
۱۸٫۰۰
۲۰٫۰۰
۳۵٫۰۰
۷۴٫۵۹
۶۱٫۷۲
۳۹٫۴۱
۲۵٫۱۱
۲۴٫۱۳
۵۲٫۸۰
۴۴٫۷۰
۶۶٫۲۰
۷۴٫۳۹
۷۷٫۵۴
۷۵٫۹۹
۶۶٫۶۸
۸۰٫۰۵
عدم آسایش
عدم آسایش
سرد
خنک
خنک
فوق العاده سرد
خیلی سرد
عدم آسایش
عدم آسایش
عدم آسایش
عدم آسایش
عدم آسایش
عدم آسایش
منبع:نگارنده
جدول شماره۴-۱۰ شاخص بیکر منطقه سامان ۱۳۸۹
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
میانگین
متوسط دما
سامان
۱۳۸۹
۱۱٫۰۵
۱۵٫۳۶
۲۱٫۹۸
۲۵٫۸۱
۲۲٫۷۴
۲۱٫۰۶
۱۷٫۵۰
۱۰٫۲۸
۶٫۸۱
۱٫۰۰
۰٫۶۱
۵٫۹۸
۱۳٫۳۵
حداکثر سرعت وزش باد
سامان
۱۳۸۹
۱۷٫۰۰
۱۹٫۰۰
۲۰٫۰۰
۱۳٫۰۰
۱۲٫۰۰
۱۲٫۰۰
۱۲٫۰۰
۱۱٫۰۰
۱۵٫۰۰
۱۵٫۰۰
۱۷٫۰۰
۱۷٫۰۰
۲۰٫۰۰
۵۸٫۴۷
۵۱٫۷۱
۳۶٫۵۶
۲۱٫۱۶
۲۶٫۰۸
۲۹٫۲۶
۳۶٫۰۱
۴۷٫۳۹
۶۳٫۶۲
۷۶٫۰۶
۸۲٫۴۶
۷۰٫۱۲
۵۸٫۲۹
فوق العاده سرد
فوق العاده سرد
سرد
خنک
خنک
خنک
سرد
خیلی سرد
عدم آسایش
عدم آسایش
عدم آسایش
عدم آسایش
فوق العاده سرد
منبع:نگارنده
جدول شماره۴-۱۱شاخص بیکر منطقه سامان ۱۳۹۰
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن نکته : برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  homatez.com  مراجعه نمایید
اسفند
میانگین
متوسط دما
سامان
۱۳۹۰
۱۱٫۰۱
۱۶٫۷۵
۲۲٫۴۶
۲۵٫۶۶
۲۴٫۶۹
۲۱٫۳۸
۱۷٫۴۲
۹٫۲۳
۳٫۲۸
۳٫۴۸
۱٫۳۷
۳٫۳۴
۱۳٫۳۳
حداکثر سرعت وزش باد
سامان
۱۳۹۰
۲۰٫۰۰
۱۵٫۰۰
۱۵٫۰۰
۱۵٫۰۰
۱۵٫۰۰
۱۱٫۰۰
۱۵٫۰۰
۳۰٫۰۰
۱۷٫۰۰
۱۲٫۰۰
۱۷٫۰۰
۱۵٫۰۰
۲۵٫۰۰
۶۴٫۱۸
۴۲٫۳۲
۳۰٫۰۸
۲۳٫۲۳
۲۵٫۳۰
۲۷٫۳۳
۴۰٫۸۸
۸۶٫۶۵
۷۶٫۳۳
۶۲٫۵۷
۸۰٫۷۲
۷۱٫۰۵
۶۶٫۲۷
عدم آسایش
خیلی سرد
خنک
خنک
خنک
خنک
خیلی
سرد
عدم آسایش
عدم آسایش
عدم آسایش
عدم آسایش
عدم آسایش
عدم آسایش
منبع:نگارنده
اساس شاخص بیکر بهترین زمان برای مسافرت و گردش گری ماه های تیر‌،‌‌‌ مردادو شهریور می باشد که هوا خنک می باشدو شرایط آسایش فراهم می باشد.
۴-۵- فرایند مدیریت راهبردی:
فرایند مدیریت راهبردی در چهارچوب و الگوی متداول و قابل قبول دیوید به شرح زیر ارائه میگردد. این الگو شامل سه بخش اصلی: الف: تدوین راهبرد؛ ب: اجرای راهبرد و ج: ارزیابی راهبرد میباشد.
شکل شماره۴-۱ نمودار الگوی جامع برنامه ریزی راهبردی
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌منبع: دیوید؛ ۱۳۸۴‌، ‌‌‌ص ۶۷
۴-۶- تدوین چشمانداز، ‌‌‌مأموریت، ‌‌‌اهداف و راهبردهای کلان منطقه سامان:
در این قسمت درباره مراحل و ابزارهای مورد نیاز برای تدوین راهبرد روستای گردش‌گری آهوبحث خواهد شد. برنامه ریزی راهبردی شامل چهار مرحله است که در جدول زیر مراحل آن نشان داده شده است و در ادامه به تفصیل هر یک از این مراحل شرح داده خواهد شد
جدول شماره ۴-۱۲ مراحل برنامه ریزی راهبردی
مرحله
توضیح فعالیتها
مرحله صفر(شروع)
– تعیین چشمانداز و مأموریت
– تدوین اهداف
مرحله ورودی
– بررسی عوامل داخلی و تشکیل ماتریس(IFE) با ضرایب و رتبهبندی
– بررسی عوامل خارجی و تشکیل ماتریس(EFE) با ضرایب و رتبهبندی
مرحله مقایسه
– تشکیل ماتریس تهدیدها، ‌‌‌فرصتها،‌‌‌ نقاط قوت و ضعف(SWOT)
– تشکیل ماتریس داخلی و خارجی(IE) و ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک (SPACE)
مرحله تصمیمگیری
– فرمولهکردن ماهیت راهبرد اصلی منطقه گردش گری بر اساس ماتریس IE و ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک ( SPACE)
– اولویتبندی راهبردهای استخراج شده بر اساس ماتریسQSPM
‌‌‌‌‌‌منبع: دیوید؛ ۱۳۸۴‌، ‌‌‌ص ۷۱
۴-۷- مرحله صفر:
۴-۷-۱-تعیین چشمانداز شهر سامان:
تعیین چشمانداز از جمله ضرورتهایی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *