دانلود پایان نامه ارشد درباره استان خوزستان، استان اصفهان، اطلاعات مربوط

ها، ‌‌‌سرشار از گیاهان داروئی وصنعتی است که از دیر باز برای انواع مصارف بویژه درمان بیماری ها مورد استفاده افراد بومی و غیربومی .
شکل 3-7 نقشه پهنه بندی اقلیمی سیلیانوف در استان چهار محال وبختیاری
منبع :هواشناسی استان چهار محال وبختیاری
3-3-7-حیات وحش:
در این استان بالغ بر 294 گونه جانوری از 185جنس وابسته به90 خانواده مشاهده شده است ( جدول3-3).
جدول‌3-3گونه های مختلف جانوری
پرندگان
170 گونه
خزندگان
35 گونه
ماهیان
22 گونه
پستانداران
62 گونه
دوزیستان
5 گونه
منبع:داودی و همکاران 1380
از جمله گونه های جانوری منطقه مورد مطالعه می توان به موارد زیر اشاره نمود:
گراز، ‌‌‌روباه، ‌‌‌گرگ، ‌‌‌خرس، ‌‌‌سمور، ‌‌‌پلنگ، ‌‌‌خرگوش، ‌‌‌میش، ‌‌‌بزکوهی، ‌‌‌گوسفند، ‌‌‌بز، ‌‌‌قوچ، ‌‌‌میش، ‌‌‌الاغ، ‌‌‌مار،‌‌‌ لاک پشت، ‌‌‌سوسمار، ‌‌‌سمندر، ‌‌‌خرچنگ، ‌‌‌موش صحرایی.
پرندگان مختلف از جمله لک لک، ‌‌‌اردک، ‌‌‌غاز، ‌‌‌کلاغ، ‌‌‌کبک، ‌‌‌فاخته، ‌‌‌بلبل، ‌‌‌حواصیل‌،‌‌‌ گنجشک‌،‌‌‌ سار‌، ‌‌‌دراج‌، ‌‌‌کلاغ جیک نیز در منطقه وجود دارد.
3-3-7-1-گونه های نادر گیاهی وجانوری:
این منطقه دارای تنوع بسیار زیاد گونه های گیاهی و جانوری است به گونه ای که گیاهان دارای 923 گونه و جانوران دارای 294 گونه می باشند.
از جمله گونه های نادر گیاهی موجود در منطقه به موارد زیر می توان اشاره کرد:
کنگر، ‌‌‌ریواس، ‌‌‌شنگ، ‌‌‌آویشن، ‌‌‌لا له واژگون، ‌‌‌لاکال، ‌‌‌کرسو، ‌‌‌سقز، ‌‌‌موسیر،‌‌‌ گل برنجاس و…….
واز گونه های نادر جانوری می توان به موارد زیر اشاره نمود:
لک لک، ‌‌‌غاز، ‌‌‌کبک، ‌‌‌گراز، ‌‌‌روباه(داودی،‌‌‌ شیوندی،‌‌‌ 18:1385)
جدول3-4 انواع پرندگان وتعداد گونه های آن در استان چهار محال وبختیاری
ردیف
خانواده
تعداد گونه
ردیف
خانواده
تعداد گونه
1
باز،‌‌‌ عقاب،‌‌‌ لاشخور
18
22
آبجلبک
4
2
توکا
18
23
جغد
3
3
مرغابی
14
24
پرستو
3
4
سسک
9
25
چرخ ریسک
3
5
حواصیل
7
26
مهره
3
6
کشیم
5
27
لک لک
2
7
کبوتر
5
28
دارکوب
2
8
سلیم
4
29
درنا
1
9
چکاوک
4
30
شبگرد
1
10
یلوه
3
31
کوکر
1
11
سنگ چشم
3
32
سسبز قبا
1
12
کمر گلی
3
33
هد هد
1
13
اکراس
2
34
الیکائی
1
14
ماهی خوراک
2
35
آووست
1
15
بالک خوراک
2
36
فلامیینگو
1
16
کاکائی
2
37
زنبور خوار
1
17
شاهین
7
38
سار
1
18
دم جنبانک
7
39
زیرآبردک
1
19
کلاغ
6
40
چرخ ریسک دم دراز
1
20
زردیره
6
41
قرقاول
5
21
گنجشگ
5
(منبع :شیوندی و همکاران،‌‌‌ 22)
3-4- منابع آبی:
منابع آبی این استان از دو بخش آبهای جاری وآبهای زیرزمینی تشکیل یافته است. آبهای جاری استان باتوجه به کوهستانی بودن آن وداشتن ارتفاعات برفگیر از رودخانه های پرآب ودائمی تشکیل یافته است.بخصوص زردکوه به عنوان یک کانون آبگیر دائمی شناخته شده وسرچشمه دو رودخانه دائمی ایران یعنی زاینده رود وکارون می باشد.
باتوجه به جهت ارتفاع که از شمال غربی به جنوب شرقی است، ‌‌‌شبکه آبهای روان منطقه به دو قسمت تقسیم می شود: یکی به سمت حوزه زاینده رودسرازیرشده وبخش دیگر حوزه کارون علیا را بوجودمی‌آورد.
قسمتی از آبهایی که از ارتفاعات شمال غرب استان سرجشمه گرفته وبه سمت شرق جریان می یابند.
پس ازاتصال به یکدیگر رود خانه زاینده رود را تشکیل میدهندوپس از طی مسیر طولانی در شرق از منطقه خارج وبه باتلاق گاوخونی منتهی می گردند.آبهای حوزه کارون نیز به سوی استان خوزستان جریان می‌یابند.
تونل کوهرنگ که در جنوب چلگرد حفر گردیده قسمتی ازآب کوهرنگ را پس ازاتصال به شاخه میان رودان به، ‌‌رود دیمه وصل می نماید.بخش اعظم استان چهارمحال وبختیاری سرچشمه های کارون محسوب می گردند که از اتصال سه شاخه اصلی وچندین شاخه فرعی تشکیل می شوندواز مرکز تاجنوب ومغرب این منطقه رادربرمیگیرد. شاخه های اصلی کارون عبارتند از:آبهای کوهرنگ وبازفت در غرب وشمال غربی استان‌،‌‌‌ آبهای کیار وونک شمال شرقی وشرق‌،‌‌‌ رودخانه های ماربره وخرسان در جنوب شرق وشرق منطقه وآب منج که به کارون میریزد.آبهای زیرزمینی استان با توجه به وضعیت خاک استان دارای تقسیماتی است که در اشکال مختلف مورد بهره برداری قرار میگیرد.
در استان چارمحال وبختیاری حدود 200رودخانه بزرگ وکوچک همراه با شبکه گسترده نهرها و جویبارهای دو رودخانه وسیع وپرآب کارون و زاینده رود جریان دارند.شاخه های اصلی کارون عبارتند از:
رود خانه کیار‌، ‌‌‌رودخانه آق بلاغ‌،‌ آب ونک، ‌‌رودخانه کره‌، ‌‌رودخانه سبزکوه، ‌‌رود خانه چله خان، ‌‌رودخانه لردگان‌، ‌‌رودخانه خرسان، ‌‌رودخانه بازفت‌، ‌‌‌رودخانه کارون‌،‌‌‌ آب کوهرنگ آب کری، ‌‌آب جونقان‌، ‌‌‌آب جهان بین‌، ‌‌آب دره کل‌، زاینده رود‌،‌‌آبهای گرنگ‌، ‌‌کته‌،‌‌‌ صمصامی‌، ‌‌منج وسر آب. دیگر منابع آبی استان تالاب ها‌،‌‌‌ آبشارها و چشمه ها می باشد.(هوا شناسیاستان چهارمحال و بختیاری ‌، ‌‌1382)
جدول شماره 3-5حوزه های آبریز موجود در استان
حوزه آبریز
نام اختصاری
حوزه آبریز سطح بالاتر
مساحت( کیلومتر مربع)
رودخانه بازفت
بازفت
کارون بالا
2178
رودخانه کوهرنگ از تلاقی کارون تا سد تونل سوم
پایاب کوهرنگ
کوهرنگ
1024
رودخانه کوهرنگ
کوهرنگ
کارون بالا
1278
رودخانه خرسان از محل تلاقی با رودخانه کارون تا تلاقی دو شاخه گرم رود و ماربر
پایاب خرسان
1674
خرسان
رودخانه کارون از بالادست تلاقی خرسان تاپایین دست تلاقی رودخانه بازفت به استثناء حوضه آبریز رودخانه
کارون گته
202
کارون بالا1
رودخانه آق بلاغ در بالادست تلاقی با رودخانه سولگان
آق بلاغ
862
آب ونک
رودخانه کارون از بالادست تلاقی رودخانه بازفت تا پایین دست تلاقی رود آب ونک
کارون بالا2
795
کارون بالا
منبع:طرح جامع گردش گری استان چهارمحال و بختیاری
کل ریزش های جوی استان سالیانه حجمی برابر 10 میلیارد متر مکعب است که از این رقم مجموع کل پتانسیل آب سطحی و زیرزمینی استان حجمی برابر 5/8 میلیارد متر مکعب محاسبه شده است.
به طور کلی 86% از مساحت استان را گستره های کوهستانی و14% مساحت آن را دشت های آبرفتی تشکیل می دهد که حدود 9% از کل گستره استان مربوط به حوزه آبریز زاینده رود و 4% از کل گستره آن مربوط به حوزه آبریز دره و قسمت عمده آن یعنی 87% از کل گستره استان چهارمحال و بختیاری مربوط به حوزه کارون است. جمع کل پتانسیل منابع حوزه (حجم آب) 5/8 میلیارد متر مکعب می باشد.
جدول شماره3-6 منابع آب استان چهارمحال و بختیاری (اطلاعات مربوط به سال 1384)
شهر
حجم آب خام(متر مکعب)
حجم مخازن( متر مکعب)
ظرفیت تأمین( لیتر در ثانیه)
منابع سطحی
منابع زیر زمینی
کل استان
3466476
37896599
112500
2081
اردل
37896599
112500
2081
باباحیدر
105838
719089
2500
44
بروجن
4599530
15000
212
بلداجی
854323
4500
55
بن
847702
3100
46
جونقان
1563255
3800
68
چلگرد
363410
1500
23
سامان
1308658
5200
52
سفیددشت
299161
2000
18
سورشجان
1041394
3500
64
شلمزار
960627
2000
47
شهرکرد
11220189
24000
502
طاقانک
421200
2000
23
فارسان
1917096
2210302
5400
275
فرادنبه
663527
3500
48
فرخشهر
2849719
7800
171
کیان
1087131
3750
41
گندمان
414337
2250
36
گهرو
415672
222615
2100
27
لردگان
2347491
4200
81
ناغان
341026
2318883
3500
20
هفشجان
1419159
3800
76
سودجان
601161
500
32
مال خلیفه
323434
250
21
نافچ
565708
600
37
آلونی
272080
250
18
منبع :شرکت آب و فاضلاب استان چهار محال و بختیاری
شکل3-8‌ حجم آب خام در شهر ها ی استان چهارمحال و بختیاری
منبع :شرکت آب و فاضلاب استان چهار محال و بختیاری
در شکل 3-8 دیده می شود که حجم آب خام زیر زمینی در استان در حدود 5/13 برابر حجم آب خام سطحی است. متآسفانه در استان تصفیه خانه آب وجود ندارد و این حجم قابل توجه آب، ‌‌‌قابل استفاده در بخش های خانگی نمی باشد. در بیشتر شهرهای استان منابع آب سطحی ضعیف و منابع آب زیر زمینی غنی هستند. فقط چلگرد و مال خلیفه دارای منابع آب سطحی و فاقد منابع آبی زیر زمینی می باشند. البته این گمان وجود دارد که به دلیل سنگلاخی و کوهستانی بودن چلگرد بررسی های دقیق و گمانه زنی به منظور یافتن منابع آبی زیر زمینی صورت نگرفته است.
3-5-جغرافیای انسانی استان چهارمحال و بختیاری:
3-5-1-جمعیت :
استان چهار محال و بختیاری با وسعتی معادل 16/533 کیلومتر مربع به عنوان بیست و ششمین استان و از نظر مساحت از شمال و شرق به استان اصفهان، ‌‌‌از شمال غربی به استان لرستان، ‌‌‌از غرب به استان خوزستان و از جنوب به استان کهگیلویه و بویر احمد محدود می شود.جمعیت استان بر اساس سرشماری سال 1385(857910)نفربوده است.که از این تعداد 431644 نفر مرد و 426266 نفر را زنان تشکیل میدهد.
جدول شماره3-7جمعیت بر حسب جنس و سن آبان 1385
گروه عمده سنی
مرد و زن
مرد
زن
اطفال کمتر از 1 سال
15066
7644
7422
نوباوگان5-1
70398
35987
34411
کودکان 10-6
71395
36271
35124
نوجوانان 14-11
76607
38982
37625
جوانان 24-15
229481
113562
115919
میانسالان 64-25
351908
176020
175888
بزرگسالان 65 ساله و بیشتر
43055
23178
19877
منبع : سال نامه آماری مرکز آمار ایران – 1385
ترسیم نگارنده
پراکندگی جمعیت شهرستان شهرکرد به این صورت است که حدود442298 نفر شهرنشین و414624نفر روستانشین هستند (مرکز آمار ایران، ‌‌‌????) وضعیت جمعیت و پراکندگی آن در بخش‌ها، ‌‌‌شهرها و دهستان‌های استان چهارمحال و بختیاری بر اساس آخرین آمار اخذ شده طبق سرشماری سال ???? شمسی به شرح جدول زیر است.
جدول شماره3-8جمعیت شهری و روستایی (نفر)سال 85
شرح
شهرستان شهرکرد
سهم شهرستان از استان
جمعیت
368466
4
مرد
184762
1/4
زن
183704
4
شهری
کل
442298
5/3
مرد
222650
5/3
زن
219648
5/3
روستایی
کل
414624
7/9
مرد
208537
6/9
زن
206087
9/9
منبع : سال نامه آماری مرکز آمار ایران – 1385
چنان که در جدول 3-8 نیز مشاهده میشود از کل 368466 نفر جمعیت این شهرستان، ‌‌‌184762 نفر مرد 183704 نفر زن میباشند 222650 نفر از ساکنان مناطق شهری مردو 219648 نفر زن میباشند و 208537 از ساکنان مناطق روستایی مرد و 206087 نفر زن می باشند.
3-5-2-آموزش:
بر اساس آمار سال 1389 استان جماً 234295دانش آموز که از این تعداد 200332 نفر پسر و 33963 نفر دختر می باشد.این استان هم چنین دارای 6357 نفر کارمند آموزشی، ‌‌‌دفتری و اداری است که از این تعداد 3887 نفر در شهرستان شهرکرد می باشد.
3-5-3-مهاجرت‌:
بررسی استان‌های کشور از نظر مهاجرپذیری و مهاجرفرستی نشان می‌دهد که 12 استان از 30 استان کشور به ترتیب استان‌های تهران، ‌‌‌اصفهان، ‌‌‌یزد، ‌‌‌مازندران، ‌‌‌خراسان رضوی، ‌‌‌گلستان، ‌‌‌گیلان، ‌‌‌قم، ‌‌‌بوشهر، ‌‌‌سمنان،‌‌‌مرکزی و قزوین مهاجرپذیر بوده‌اند، ‌‌‌یعنی رقم خالص مهاجرت در آنها مثبت است، ‌‌‌در بین این استان‌ها، ‌‌‌استان تهران با 615027 نفر دارای بیشترین رقم خالص مهاجرت و استان قزوین با 1824 نفر کمترین رقم خالص مهاجرت را داشته است.
جدول زیر اطلاعات لازم را در خصوص مهاجرت استان های کشور نشان می

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *