ب)
ج)
با جمع کردن روابط (۲-۱۳) بدست می آید:
(۲-۱۴)

حال رابطه (۲-۱۲) در (۲-۱۴) جایگذاری می گردد:
(۲-۱۵)

اگر در معادله پیوستگی (۲-۱۲) طرفین معادله در ضرب شود بدست می آید:
(۲-۱۶)

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منابع مقاله با موضوع انتقال مالکیت، سند رسمی
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید