در تماس با جسم سد در مرز مشترک شان]۲[:
(۲-۲۷)

با قرار دادن ( ۲-۲۷ ) در ( ۲-۲۶ ) شرط مرزی به شکل زیر قابل بیان است:
(۲-۲۸)

حال با توجه به اینکه می باشد، شرط مرزی در مرز سد و مخزن برابر است با:
(۲-۲۹)

که در آن P فشار هیدرودینامیک و شتاب وارده در یک نقطه از مرز و n

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود تحقیق در مورد مورفولوژی
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید