سیال و v حجم سیال می باشد؛ با دیفرانسیل گیری از رابطه فوق می توان به رابطه زیر رسید:
(۲-۸)

بنا به اصل بقای جرم برای سیال بوده و رابطه (۲-۸) به شکل زیر ساده می شود:
(۲-۹)

با استفاده از تعریف کرنش حجمی رابطه (۲-۹) به صورت زیر ساده می گردد]۲[:
(۲-۱۰)

با فرض همگن باقی

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منابع پایان نامه ارشد با موضوع مواد غذایی
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید