معادلات (۲-۲) به شکل زیر قابل بیان است:
(۲-۴)

که در آن معرف بردار سرعت در سیستم مختصات دکارتی و به فرم زیر می باشد:
(۲-۵)

معادله پیوستگی در مایعات به شکل زیر قابل بیان است]۲[:
(۲-۶)
یا
از طرفی می توان جرم واحد حجم سیال را به شکل زیر نوشت.
(۲-۷)

که در آن m جرم

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه رایگان با موضوع همپوشی، شناختی.، ص۳۲۲)، (روزهان
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید