بیشترین کارایی را از سلول خورشیدی ببرد.
به مقدار توان بیشینهای که یک سلول خورشیدی در یک دمای معین میتواند ارائه دهد، نقطه بیشینه توان سلول خورشیدی (MPP) میگویند. در واقع در این نقطه، سلول خورشیدی دارای بیشترین راندمان میباشد. نقطه بیشینه توان سلول خورشیدی زمانی اهمیت خود را نشان میدهد که بخواهیم در یک سایت خورشیدی حداکثر

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه با کلید واژگان بیوژنیک، ساختارهایی، سروتونین، هیستامین
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید