ورودی و خروجی بر هم منطبقاند.
در یک تقسیم‌بندی دیگر این نوع از انژکتورها به دو نوع اصلی تقسیم می‌شوند: دسته اول انژکتورهای مارپیچ دار است. در این انژکتور، ورودی سیال به‌صورت محوری است. نوع دوم انژکتورها بدون مارپیچ بوده و ورودی سیال در آن به‌صورت مماسی است (شکل ۱-۳).

شکل ۱-۴- انواع انژکتور پیچشی(سمت راست، مارپیچ

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه با کلید واژگان بیوژنیک، داروها، همکاران،۲۰۰۷).، هانت۴۷
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید