هنگام طراحی تاسیسات مد نظر قرار گیرد همچنین تحقیقاتی نیز توسط آقایان Detlef WestPhalen ,Scott Koszalinski جهت دپارتمان انرژی آمریکا انجام شده که به صورت سه جلد ارائه گردیده و در این تحقیق از نتایج تحقیقات ایشان نیز استفاده گردیده است.
در ایران نیز طی چند سال اخیر و با توجه به روند روبه رشد مصرف انرژی تحقیقاتی از سوی

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه با کلید واژگان بیوژنیک)، ورزد، (آمین، ۳۲۳).
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید