وزارت نیرو صورت گرفته که با توجه به بررسی های بعمل آمده نیز تحقیقات بر اساس انرژی و انواع یارانه ها صورت پذیرفته است در جدول شماره(۱-۱) تعدادی از نرم افزار های معتبر که در دنیا مورد استفاده قرار می گیرد آورده شده ولیکن این نرم افزار ها بر اساس شرایط خاص ایران و قیمت های انرژی طراحی نشده است و همین مسئله باعث می شود که نتوان از

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه رایگان با موضوع بداند.، ، ،
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید