چند جدایه ویروس موزائیک هندوانه از ایران را بررسی کرده‌اند. از میان گونه‌های جالیزی و گیاهان علف هرز جمعآوری شده از استانهای یزد، اصفهان، آذربایجان غربی، هرمزگان وکرمان؛ ۱۸ جدایه به عنوان نماینده از مناطق مختلف توالی‌یابی شد. و سپس با توالی‌های در دسترس در ژن بانک مقایسه وآنالیزهای فیلوژنتیک با استفاده از نرمافزار DNA MAN انجام

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   تحقیق رایگان با موضوع (۲-۲۲)، گردد:، لاپلاس، (۲-۲۰)
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید