نقاط مختلف دنیا از جمله ایران (۸ جدایه) را بر اساس یک قطعه ۲۱۸ نوکلئوتیدی از ناحیه َ۵ ژن CP بررسی کردند. همراه با ۵۴ جدایه WMV در دسترس در بانک ژن، ۳ گروه مولکولی بدست آمد. به دنبال آن شریفی و همکاران (۲۰۰۸) ۱۸ جدایه از مناطق مرکزی و جنوبی ایران بر اساس ژن CP را آنالیز کردند. در سال ۲۰۰۸ جدایه ترادف کامل IR02-01 توسط دسبیز و لکوک

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه با کلید واژگانحل اختلاف، جبران خسارات، جبران خسارت
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید