استفاده از سلول خورشیدی را بدست آوریم و به عبارتی توان خروجی سایت را به حداکثر برسانیم. در شکل ۲-۹ منحنی توان- ولتاژ و جریان- ولتاژ یک سلول خورشیدی رسم شده است.

شکل ۲-۹- نقطه بیشینه توان سلول خورشیدی]۳۳[
حداکثر ولتاژ و جریان قابل حصول از یک سلول خورشیدی Voc و Isc است. با توجه به شکل ۲-۱۰ مشاهده میشود که ولتاژ نقطه

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه با کلید واژگان د-، اختلال:، ،
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید