در منطقه دشتی (۲۴%) و کمترین آن در گناوه (۴%) تعیین گردید.
صفرنژاد و ایزدپناه (۱۳۷۹)؛ خالص سازی و سرولوژی سه ویروس ایجاد کننده موزائیک در کدوئیان (ازجمله ویروس موزائیک هندوانه) را انجام دادهاند. برای خالص سازی WMV، استخراج عصاره برگهای آلوده کدو در بافر بورات و زلال سازی آن در کلروفرم و تتراکلریدکربن صورت گرفت. کارایی خالص

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   تحقیق رایگان با موضوع چوپرا، (۲-۲۴)، داد[۱].، هیدرودینامیک
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید