همکاران، ۲۰۰۰؛ آهشیما و همکاران، ۲۰۰۲؛ موری و همکاران، ۲۰۰۲؛ آلگریا و همکاران، ۲۰۰۳).

۲-۵- تنوع ژنتیکی ویروس موزائیک هندوانه
اطلاعات توالی‌یابی WMV بیشتر محدود به بخش ۳َ ژنوم تعدادی از نژادها می‌باشد. به نظر می‌رسد آنالیزهای محدود به پوشش پروتئینی یا مقایسات توالییابی بخش غیررمز کننده ۳َ، نشان می‌دهد که ویروس در ارتباط

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه رایگان با موضوع انسان سالم، عزت نفس
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید