دانلود پایان نامه

نشان داد افزایش میزان این تنوع از غرب به شرق است و در شرق آسیا بیشترین میزان تنوع میزبانی و مولکولی دیده میشود. همچنین مردای و همکاران (۲۰۱۰) تنوع ژنتیکی بالایی از جدایههای مختلف WMV در ایران گزارش کردند.

۲-۶- بررسیهای صورت گرفته در مورد ویروس موزاییک هندوانه در دنیا
طبق گزارشات پورسیفول وهمکاران در سال ۱۹۸۴ در مجله

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه با کلید واژگان بیوژنیک، ساختارهایی، سروتونین، هیستامین
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید