خودخواه و خودمحور دانست. در حالیکه در غم انسان سالم، خودخواهی و خودمحوری شدید وجود ندارد. فروید معتقد بود که عوامل مهیاکننده و زیربنایی افسردگی از زمان کودکی ایجاد می شود. به نظر او اگر کودک در گذشته دچار محرومیت و در نتیجه در آن مرحله تثبیت گردد، ممکن است گرایش زیادی به اتکا به دیگران پیدا نموده و اعتماد به نفس و عزت نفس خود را

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه با کلید واژگان بیوژنیک، ساختارهایی، سروتونین، هیستامین
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید