توانیم با قاطعیت بگوییم که علت افسردگی چیست و بهترین درمان کدامست. با این حال می توانیم حدی هایی بزنیم. چهار نظریه درمان ویژه افسردگی وجود دارد: مدل زیست شناختی، مدل روان پویایی، مدل رفتاری و مدل شناختی. این نظریه ها همپوشی دارند اما هر مدل روی یک جنبه افسردگی تاکید می کند (روزهان و سلیمیگن، ۱۹۸۴، ص۳۲۲)

مدل زیست شناختی
طبق

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه رایگان با موضوع بیوژنیک، ساختارهایی، سروتونین، هیستامین
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید