و بعد قوت و استحکام برند رابطه مثبت و معناداری وجو دارد
تمام فرضیه هاپذیرفته شده است

۸
بررسی عوامل موثر بر افزایش اعتماد مشتریان در خرید کالا و خدمات اینترنتی
ازاده شفیعی
۱۳۹۰
به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی
پیمایشی
نتایج نشان داده از ۶فرضیه تاثیر
هریک از عوامل اعتبار درک شده ،عوامل زمینه ای و زیرساختی

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منبع تحقیق با موضوع WMV، ۲۰۰۸).، جدایه، لکوک،
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید