نگرش و وفاداری نگرش بر وفاداری رفتاری به برند اثر دارد اما سادگی برند به وفاداری نگرش اثر ندارد
۵
بررسی اثر تعدیل کننده
جنسیت بر نیت خرید اینترنتی
منیژه قره چه
محمد مقدسی
سید حمید رضا عظیمی
۱۳۹۱
به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی
همبستگی
نتایج نشان داد جنسیت در مدل پذیرش نوآوری روی رابطه مزیت نسبی درک شده قابلیت

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه دربارهبا:، (۲-۲۹)، n، هیدرودینامیک
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید