بر نگرش مثبت و اعتماد مشتریان به ترتیب شاخص های امنیت ،اعتماد،تکمیل سفارش،شکل آرم رنگ،وضوح گرافیک و ترکیب تصاویر دارای اولویت می باشد
۳ – میر علی سید نقوی(۱۳۹۱) پژوهشی تحت عنوان الگوی شناسایی عوامل موثر بر فرایند شکل گیری وفاداری مشتریان فروشگاههای الکترونیکی را انجام دادند که از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی -پیمایشی

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منبع تحقیق با موضوع پوتیویروس، آنها،، (ریویرس، ۱۹۹۶؛
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید