می 2020

در مورد : انواع کارآفرینی:

ب) کارآفرین دورن سازمانی: وقتی که فعالیت کارآفرینی به وسیله فرد یا گروه داخل یه سازمان انجام گیرد، به اون کارآفرینی درون سازمانی می گن .[۶۰] فرآیندی که کارآفرین با زحمات […]

با موضوع مدل تعاملی کارآفرینی سازمانی:

۱- مشخصات سازمانی : پشتیبانی مدیریت، استقلال و آزادی در کار، جایزه دادن، دادن فرصت، محدوده های سازمانی ۲-  مشخصات فردی: خطر پذیری، نیاز به استقلال، نیاز به توفیق، هدف […]

در مورد پویایی[۱] کیفیت زندگی

رضایت فردی: که این بخش مهم ترین بخش در تحقیقات کیفیت زندگی می باشه، به عنوان بخش رضایت عمومی فرد از زندگی، بطوری که بخش بزرگ تحقیقات کیفیت زندگی رادر […]

نظریه ی فرد گرایانه کیفیت زندگی

واسه به دست آوردن جزییات بیشتر و جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات جور واجور و دانلود متن کامل اونا با فرمت ورد به سایت  zusa.ir  مراجعه کنین […]