پایان نامه حقوق

دانلود پایان نامه حقوق در مورد نظریه های جرم شناسی

الف- وظایف بخش مراقبت بعد از خروج 73ب- شرایط پذیرش 74ج- وظایف بخش خدمات مشاوره و مددکاری اجتماعی 75د- آموزش فنی و حرفه ای و نقش آن در جلوگیری از بازگشت مجدد 76ه- شرح وظایف روابط عمومی 78گفتار... متن کامل

By 92, ago