پایان نامه ها

منابع و ماخذ مقاله هیئت مدیره، مجمع عمومی، صورت های مالی

الف.هنگامی‌ که‌ شخص‌ وابسته‌ طرف‌ معامله‌ از مدیران اصلی واحد تجاری باشد، ب. یا هرگاه‌ شخص‌ وابسته‌ طرف‌ معامله‌ از خویشاوندان‌ نزدیک‌ شخص مورد اشاره‌ دربند ” الف‌“... متن کامل

By 92, ago
پایان نامه ها

منابع و ماخذ مقاله واحدهای تجاری، افشای اطلاعات، بازده مازاد

ونگ3(2010) این موضوع را بررسی کردند که آیا شرکت ها، با استفاده از فروش های غیر عادی به مالکان کنترل کننده خود، سود را مدیریت می کنند یا خیر. آنها نمونه خود را از میان شرکت های پذیرفته شده... متن کامل

By 92, ago
پایان نامه ها

منابع و ماخذ مقاله عدم تقارن اطلاعات، عدم تقارن، راهبری شرکتی

اولین مشکل مربوط به نمایندگی، وجود تضاد منافع بین سهامدار و مدیر است. یعنی سهامدار به دنبال رسیدن به بالاترین مرحله ارزش سرمایه‌گذاری است و مدیر نیز در وهله اول به دنبال افزایش ثروت... متن کامل

By 92, ago
پایان نامه ها

منابع و ماخذ مقاله عملکرد شرکت، دارایی ها، بورس اوراق بهادار

خصوصی‌سازی بر بازار بورس اوراق بهادار در راستای اصل 44، منجر به گسترش پایه سهامداری و افزایش مالکیت فردی شده است. اعتقاد بر این است که موتور حرکت و پویایی بازار سرمایه همین سهامداران... متن کامل

By 92, ago
پایان نامه ها

تحقیق رایگان درباره مقیاس پرخاشگری، انعطاف پذیری، احساس حقارت

0 تا 81/0 برای عوامل اصلی 5 گانه در مردان و زنان به دست آمده است (کاستا و مک کرا 1998). کاستا و مک کرا در راهنمای آزمون، اطلاعات گسترده‌ای از روایی همگرا و واگرای NEO گزارش کرده‌اند. در MMPI در... متن کامل

By 92, ago
پایان نامه ها

تحقیق رایگان درباره عملکرد تحصیلی، یشرفت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی

متغیر پیشرفت تحصیلی، از معدل کل دانشجویان استفاده شده. کامورو و فورنهام (2008) در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که تنها صفت بزرگ شخصیتی که با راهبرد‌های یادگیری همبستگی معنی داری... متن کامل

By 92, ago
پایان نامه ها

تحقیق رایگان درباره منبع کنترل، برون گرایی، یشرفت تحصیلی

علایق و صلاحیت‌‌های خود تطبیق داده، و از نظر روحی و روانی محیط زندگی و زمینه‌‌های شغلی و تحصیلی خود را ایمن سازند و در آن محیط، توانایی‌ها و مهارت‌‌های خویش را به کار گیرند و... متن کامل

By 92, ago
پایان نامه ها

تحقیق رایگان درباره عملکرد تحصیلی، انگیزه پیشرفت، اضطراب امتحان

افراد توسعهجویی شده و به رشد خود کمک کردهاند (سینتز و لیمان12 1973؛ به نقل از برخوری و همکاران 1388). نیاز به پیشرفت یکی از نیازهایی است که توسط مورای13 مطرح شد. بطور کلی افراد دارای انگیزه... متن کامل

By 92, ago
پایان نامه ها

پایان نامه رایگان درباره تعهدسازمانی، کیفیت زندگی، زندگی کاری

ارتباطات و زیرساخت است و از روش نمونهگیری تصادفی طبقهای استفادهشدهاست. یافتههای تحقیق نشان میدهد که مؤلفه امنیت بهداشتی و شرایط کاری و توسعه قابلیتهای انسانی، بیشترین تأثیر را بر... متن کامل

By 92, ago