پایان نامه حقوق

پایان نامه حقوق درباره : اموال غیر منقول

مورد پذیرش قرار گرفت و در این باره کشورها شروع به تصویب قوانینی نمودند. ماموران سیاسی مانند سایر افراد در امور زندگی خود به اقداماتی دست می زنند که ممکن است، مسئولیت آنها را مطرح کند... متن کامل

By مدیر سایت, ago
پایان نامه حقوق

پایان نامه حقوق درباره : حقوق بین الملل عرفی

سابق منظور از خانواده زن و فرزندان و کسانی بودند که در یک خانه زندگی می کردند ولی بعد ها مفهوم خانواده بتدریج وسعت یافت و حتی بعضی دول قید زندگی در یک خانه را لازم نمی دانستند زیرا... متن کامل

By مدیر سایت, ago
پایان نامه حقوق

پایان نامه حقوق درباره : حقوق بین الملل عرفی

یا نامه هایی که به سران کشورها و قبایل نوشته اند، به 246 معاهده می رسد. بطور حتم این برنامه بزرگ در ارتباط با ملل و دول بیگانه بدون یک دستگاه ارتباط خارجی امکان پذیر نبود و حتما باید... متن کامل

By مدیر سایت, ago
پایان نامه حقوق

پایان نامه حقوق درباره : سازمان های بین المللی

یعنی تهیه عهدنامه در مورد مسائلی که در حقوق بین الملل قواعدی در مورد آنها وجود ندارد و احتیاجات بین المللی و منافع همگانی ایجاب می کند که در حقوق بین الملل منظور گردند.» تدوین در حقوق... متن کامل

By مدیر سایت, ago
پایان نامه حقوق

پایان نامه حقوق درباره : روابط دیپلماتیک

یا داخل کشور متبوع به بعضی افراد که در مشاغل مهم و حساس کار می کنند، داده شود تا بتوانند وظایف خود را با امنیت و استقلال کامل و به نحو احسن انجام دهند. این مصونیت برای فرد تا هنگامی که... متن کامل

By مدیر سایت, ago
پایان نامه حقوق

پایان نامه حقوق درباره : حقوق دیپلماتیک

کند و با منطق درست، خانواده نماینده را نیز شامل می شود.علیرغم اینکه نظریه مصلحت خدمت امروزه بیشتر با واقعیت تطبیق دارد، اما خالی از اشکال نیست. ایرادات وارده به این نظریه عبارتند از:... متن کامل

By مدیر سایت, ago
پایان نامه حقوق

پایان نامه حقوق درباره : دیوان بین المللی

ه زندانی کردن یا کشتن فرستاده یا ایجاد مزاحمت برای وی مانع از گفتگو و مذاکره دو قبیله خواهد شد. مضافا هر اقدامی علیه فرستاده به منزله جنایتی علیه فرستنده وی یعنی رییس قبیله تلقی می شد... متن کامل

By مدیر سایت, ago