No category

پایان نامه با کلید واژگان جبران خسارت، حل و فصل اختلافات، سازمان ملل

مالی دیگر به مبلغ حداکثر آن که ممکن است به موجب کنوانسیون مسئول شناخته شوند، باشند. “کنوانسیون همچنین یک آئین دادرسی ایجاد کرده است که به موجب آن دادگاه‌های داخلی اعضا، صلاحیت... متن کامل

By admin3, ago
No category

پایان نامه با کلید واژگان حل اختلاف، جبران خسارات، جبران خسارت

کشور متعاهد به وسیله مرجع ملی برای مقاصد زیر تعیین شده باشد”. بر اساس رویّه قضایی بسیاری از محاکم داخلی‌ می‌توانند، دعاویی را که در بدو امر در صلاحیّت آنها نیست، به یک دادگاه... متن کامل

By admin3, ago
No category

پایان نامه با کلید واژگان جبران خسارت، مطالبه خسارت، جبران خسارات

دیگری می‌شود و چنانچه شخص متضرر نیز ذمه یکی از آنها را بری کند حق رجوع به سایرین را نخواهد، داشت. یکی از معانی منظور برای جمع بین دو مسئولیت این است که زیان‌دیده حق داشته باشد که... متن کامل

By admin3, ago
No category

پایان نامه با کلید واژگان طلاق، جبران خسارات، قانون مجازات

به آن به صورت بخشی از خشکی که عمدتاً به وسیله دریا تحت تأثیر قرار می‌گیرد و بخشی از دریا که عمدتاً به وسیله خشکی تحت تأثیر قرار می‌گیرد اشاره کرده‌اند. در مطالعاتی که توسط سازمان... متن کامل

By admin3, ago
No category

پایان نامه با کلید واژگان جبران خسارت، حمل و نقل، جبران خسارات

آلودگی نفتی را به دنبال فاجعه اکسون در سال 1989 به تصویب رساند اما متأسفانه این قانون فقط دریای سرزمینی آمریکا را تحت پوشش قرار می‏دهد که شامل قضیه حاضر نمی‏شود. همچنین این کشورها طبق... متن کامل

By admin3, ago
No category

پایان نامه با کلید واژگان منشور ملل متحد، جبران خسارات، جبران خسارت

تعریف آلودگی آب ماده 1 کنوانسیون 1982 به عناصری اشاره می‏کند مانند زیان بخش بودن آثار آلودگی برای منابع زنده، خطر مرگ برای سلامت انسانها، ایجاد مانع در فعالیتهای دریایی و لطمه به... متن کامل

By admin3, ago