روان شناسی و مشاوره

استراتژی های عمومی پورتر برای ایجاد مزیت رقابتی

استراتژی های عمومی پورتر برای ایجاد مزیت رقابتی مایکل پورتر چارچوبی را برای استراتژی های عمومی با توجه به دو نوع مزیت رقابتی که پیش از این توضیح داده شد یعنی هزینه کمتر و ایجاد تمایز... متن کامل

By مدیر سایت, ago
روان شناسی و مشاوره

فضاهای سازمانی مؤثر در تغییر رفتار کارکنان

فضاهای سازمانی مؤثر در تغییر رفتار کارکنان محققان، پنج نوع فضای سازمانی یا جو روانی در محیط کار را برای ترغیب یا ممانعت از پیدایش تغییر در رفتار کارکنان در سازمان ها شناسایی کرده اند... متن کامل

By مدیر سایت, ago
روان شناسی و مشاوره

تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر سازمان ها

تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر سازمان ها مدیریت ارتباط با مشتری با ایجاد یک استراتژی بازاریابی بر مبنای نیروهای بحرانی که سازمان را متاثر می سازند، مثل: قانون، جامعه، بازار و شرایط... متن کامل

By مدیر سایت, ago