روان شناسی و مشاوره

تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر سازمان ها

تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر سازمان ها مدیریت ارتباط با مشتری با ایجاد یک استراتژی بازاریابی بر مبنای نیروهای بحرانی که سازمان را متاثر می سازند، مثل: قانون، جامعه، بازار و شرایط... متن کامل

By مدیر سایت, ago
روان شناسی و مشاوره

رفتارهای مرتبط با چابکی نیروی کار

رفتارهای مرتبط با چابکی نیروی کار 1-نگرش حالت احساسی مثبت یا منفی فرد نسبت به چابکی، می تواند به عنوان نگرش وی به چابکی تلقی گردد. این موضوع به نظر فرد درباره سودمندی رفتار چابک، اشاره... متن کامل

By مدیر سایت, ago