پایان نامه ها

منابع پایان نامه ارشد درمورد امام زمان، منابع معتبر

ی حصول امامت نیازی به اجماع تمام اهل حل و عقد نیست، زیرا دلیلی عقلی یا نقلی برای اشتراط اجماع در حصول امامت وجود ندارد، بلکه بیعت یک یا دو نفر از اهل حل و عقد برای امامت کفایت می‌کند. ... متن کامل

By 92, ago
پایان نامه ها

منابع پایان نامه ارشد درمورد اوزون حسن، سلطان محمد، حسن و قبح

می‌شود. فصل چهاردهم: نصوص جلی؛ در این فصل استدلال محقق طوسی به نصوص جلی بیان می‌شود و سپس پس از طرح شبهات قوشچی، به نقد و بررسی آنها پرداخته می‌شود. بخش چهارم: دلایل عقلی بر امامت... متن کامل

By 92, ago
پایان نامه ها

منابع و ماخذ مقاله بورس اوراق بهادار، دارایی ها، بورس اوراق بهادار تهران

مرجع حسابرسی(AUDIT):از این متغیربرای نشان دادن میزان شفافیت وافشاء در صورتهای مالی شرکتهای مورد بررسی استفاده گردیده است. این شاخص نشان دهنده آن است که صورتهای مالی اساسی شرکت توسط... متن کامل

By 92, ago
پایان نامه ها

منابع و ماخذ مقاله دارایی ها، بازده دارایی، عملکرد شرکت

نیازهای اقتصادی واحد تجاری باشد. ولی، آنچه که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که این روابط و معاملات، چه تاثیری بر جنبه‌های مختلف شرکت های سهامی دارد. بر اساس تئوری نمایندگی، هر یک... متن کامل

By 92, ago