پایان نامه حقوق

پایان نامه حقوق درباره : سازمان های بین المللی

یعنی تهیه عهدنامه در مورد مسائلی که در حقوق بین الملل قواعدی در مورد آنها وجود ندارد و احتیاجات بین المللی و منافع همگانی ایجاب می کند که در حقوق بین الملل منظور گردند.» تدوین در حقوق... متن کامل

By 92, ago