پایان نامه ها

منابع پایان نامه ارشد درمورد قانون مدنی، حسن معاشرت، قانون اساسی، حقوق خصوصی

مکلّف به تمهید امکانات و شرایط لازم است تا در پرتو آن زن به شأن و شخصیت ارزشمند و شایسته خود دست یابد. قانون اساسی در این اصل با پذیرش موقعیت نابرابر تحمیلی بر زنان که متأثر از فقدان... متن کامل

By yazoa, ago
پایان نامه ها

منابع پایان نامه ارشد درمورد قانون اساسی، حقوق زنان، دادگاه صالح، بی سرپرست

ننموده است.اسلام نظام اجتماعی است که در آن به سعادت انسانها چه زن و چه مرد به عنوان کمال مطلوب توجه می شود. در نظام اسلامی فرد اعم از زن و مرد و جامعه هر دو دارای اهمیت می باشند.اسلام... متن کامل

By yazoa, ago
پایان نامه ها

منابع پایان نامه ارشد درمورد تغییر رفتار، روش تربیت، روش تربیتی، تعلیم و تربیت

بوده و موافقان و مخالفانی داشته است غالب روان شناسان با مقوله تنبیه به صورت محتاطانه برخورد کرده اند و از نظراتشان استفاده می شود که در صورت اصلاح شدن رفتار کودک با روش های مطلوب و به... متن کامل

By yazoa, ago
پایان نامه ها

منابع پایان نامه ارشد درمورد نهاد خانواده، مجمع البیان، حسن معاشرت، امام خمینی

انجام دهد و همین مقدار که نارضایتی مرد از اعمال زن برای زن مسجل شود کافی است و دستور به ضرب برای آن است که آخرین مرحله منع از کار غیرشرعی و ناشایست است؛ البته شارع به شوهر اجازه نداده... متن کامل

By yazoa, ago
پایان نامه ها

منابع پایان نامه ارشد درمورد قرآن کریم، علامه طباطبایی، رفق و مدارا، شهید مطهری

علیه و آله رفتند؛یا رسول الله! من دخترم را به سعد بن ربیع دادم و سعد او را کتک زد؛پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: او را قصاص کنید .آنها با این فرمان از جانب رسول گرامی اسلام به طرف... متن کامل

By yazoa, ago
پایان نامه ها

منابع پایان نامه ارشد درمورد کودک آزاری، امام صادق، جبران خسارت، تنبیه کننده

امام صادق (ع): “قالَ اِذا سَرِقَ الصّبَی عَفی عَنهُ فَاِنَ عادَ عَزَر فَاِنَّ عادَ قُطِعَ اطرافُ الاصابِعِ فَاِنَّ عادَ قُطِعَ اسفَلُ مِن ذلکَ” ، فرمود: وقتی کودک دزدی کند... متن کامل

By yazoa, ago
پایان نامه ها

منابع پایان نامه ارشد درمورد حق استمتاع، علی بن الحسین، اجرای مجازات، فقهای امامیه

دسته برداشته شده است :از کودک تا بالغ گردد،و از دیوانه تا بهبودی یابد،و از خفته تا بیدار شود» (شیخ صدوق، ابی جعفر محمد بن علی بن الحسین بن بابویه قمی، 1386، ص175)فقهای امامیه اجرای مجازات... متن کامل

By yazoa, ago
پایان نامه ها

منابع پایان نامه درمورد یادگیری سازمانی، عملکرد شرکت، حسابداری مدیریت، بازده حقوق صاحبان سهام

شده نتایج نشان میدهد که رابطهای معنادار بین رویکردها و تکنیکهای حسابداری مدیریت و عملکرد شرکت وجود ندارد. اما بین اندازه شرکت با بازده داراییها رابطه مثبت و معنادار و بین نسبت بدهی... متن کامل

By yazoa, ago
پایان نامه ها

منابع پایان نامه درمورد یادگیری سازمانی، ضریب تعیین، اندازه شرکت، نسبت بدهی

4-29: نتایج حاصل از بررسی ضرایب جزئی مدل چهارم – فرضیهاولنام متغیرضریبخطای استاندارد آماره tمعناداری امتیازاستفاده ازتکنیک‌های حسابداری مدیریت148/0169/0874/0384/0 اندازه... متن کامل

By yazoa, ago
پایان نامه ها

منابع پایان نامه درمورد یادگیری سازمانی، درصد تجمعی، حسابداری مدیریت، اطلاعات حسابداری

درصد30/280/070/2180/3840/36 درصد تجمعی30/210/380/2460/63100 13TQMتعداد3421381917 درصد40/2630/1650/2970/1420/13 درصد تجمعی40/2650/4210/7280/86100 14گواهینامه ISO تعداد321303738 درصد30/230/1630/2360/2850/29 درصد تجمعی30/260/1890/4150/70100 15بهای تمام شده... متن کامل

By yazoa, ago