پایان نامه ها

منابع پایان نامه درمورد حسابداری مدیریت، یادگیری سازمانی، آزمون فرضیه، میزان استفاده

سازمانی چقدر است و چه تاًثیری بر عملکرد شرکت خواهد داشت. برای جمعآوری دادهها و آزمون فرضیهها ازپرسشنامه استاندارد نفما180 استفاده میشود. پرسشنامه نفمابهترین گزینه جهت ارزیابی... متن کامل

By yazoa, ago
پایان نامه ها

منابع پایان نامه درمورد یادگیری سازمانی، مدیریت دانش، عملکرد سازمان، عوامل کلیدی

مورد توجه باشد و اهداف فردی، گروهی در سازمان باید در راستای اهداف سازمانی قرار گیرد. ثالثاً در اندازه‌گیری سطح عملکرد سازمان باید از ابزار‌هایی که ابعاد عملکرد سازمان را مورد توجه... متن کامل

By yazoa, ago
پایان نامه ها

منابع پایان نامه درمورد حسابداری مدیریت، ارزیابی عملکرد، مدیران عالی، حسابداری صنعتی

است. ممکن است بروز پدیده مرگ سازمانی به علت عدم وقوع یکباره آن، از سوی مدیران عالی سازمانها احساس نشود. لکن مطالعات نشان می‌دهد فقدان نظام کسب بازخورد امکان انجام اصلاحات لازم برای... متن کامل

By yazoa, ago
پایان نامه ها

منبع پایان نامه درمورد دانشجویان دختر، آزمون فرضیه، گروه کنترل

ن تاثیر تمرینات ثبات دهنده بر حس وضعیت در هر سه جهت وجود دارد (05/0>p). بنابراین فرض صفر تحقیق رد می شود. جدول 4-3 :مقایسه میزان تاثیر تمرینات ثبات دهنده بر میزان حس وضعیت دانشجویان دختر... متن کامل

By yazoa, ago
پایان نامه ها

منبع پایان نامه درمورد درد مزمن، بیماران مبتلا، ایزومتریک، سیستم عصبی

دریافت می کند و موقعیت و حرکت مفصل را تعیین نموده و جهت، شدت و سرعت حرکات مفاصل را به خوبی مشخص می کند. این حس شامل سه جز است: حس وضعیت مفصل، حس تشخیص حرکت و شتاب و حس مقاومت وحس اعمال... متن کامل

By yazoa, ago
پایان نامه ها

منبع پایان نامه درمورد درد مزمن، سیستم عصبی، درون داده، کنترل وضعیت

غیراختصاصی به آن دسته از گردن دردهایی اطلاق می شود که نتوان یک تشخیص پاتومکانیکی و بیماری خاصی برایش در نظر گرفت. برخی مولفان از آن به عنوان گردن درد مکانیکال نیز نام برده اند (قادری... متن کامل

By yazoa, ago
پایان نامه ها

منبع پایان نامه درمورد دانشجویان دختر، گروه کنترل، مبانی نظری، کیفیت زندگی

ر می گیرند، ماهیت این اختلال عملکرد در تعیین نوع تمرین برای بازگرداندن ثبات یا نقش حمایتی مهم است. یکی از این تمرینات، تمرینات اختصاصی ثبات دهنده گردن است، تمرین های ثبات دهنده با... متن کامل

By yazoa, ago
پایان نامه ها

منبع تحقیق درمورد زنان یائسه، فعالیت بدنی، فعالیت جسمانی، رژیم غذایی

دارای اضافه وزن بودند که به مدت دوازده هفته تحت تاثیر این برنامه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که وقتی مصرف چای سبز با یک رژیم کم‌کالری همراه باشد،تاثیری بر وزن یا ترکیب بدن ندارد (82).... متن کامل

By yazoa, ago
پایان نامه ها

منبع تحقیق درمورد فیبرینوژن، اکسیژن مصرفی، حداکثر اکسیژن مصرفی، متغیر مستقل

پس‌آزمون، غدای ثابت و مشخص شده توسط محقق را میل نمایند (پیوست شماره 6). ب- اندازهگیریهای تنسنجی اندازهگیری قد: برای اندازه‌گیری قد از قد سنج با مارک seca ساخت کشور آلمان استفاده شد.... متن کامل

By yazoa, ago