مهر ۳, ۱۳۹۹

استراتژی های عمومی پورتر برای ایجاد مزیت رقابتی

استراتژی های عمومی پورتر برای ایجاد مزیت رقابتی

مایکل پورتر چارچوبی را برای استراتژی های عمومی با توجه به دو نوع مزیت رقابتی که پیش از این توضیح داده شد یعنی هزینه کمتر و ایجاد تمایز در کالا توسعه داده است.

در شکل ۲-۲، ترکیب این دو منبع نشان داده شده است که با توجه به حوزه ای که از طریق آن نیازهای بازارهای هدف تأمین می گردد(وسیع یا محدود)، چهار استراتژی عمومی ایجاد می شود.

جهت دستیابی به مزیت رقابتی، شرکت باید نوع مزیت رقابتی مورد نظر خود را براساس هزینه یا ایجاد تمایز در محصول، حوزه بازار، یا پهنای آمیخته محصولاتی که با توجه به آن مزیت رقابتی به دست خواهد آمد، انتخاب نماید(کیگان،۱۳۸۰).

نکته : برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  homatez.com  مراجعه نمایید

 

شکل ۲-۲: استراتژیهای رقابتی عام

 

۲-۲-۵-۴- مدل زنجیره ارزش

عملیات هر سازمانی را می توان به یک سری فعالیت های جداگانه تقسیم کرد که شرکتها از طریق انجام این فعالیت ها برای خریداران خود ایجاد ارزش می کنند. یک شرکت زمانی می تواند سودآور باشد که ارزشی که موفق به ایجاد آن شده بیشتر از هزینه هایش باشد.

همان طور که عنوان شد، یک شرکت برای دستیابی به مزیت رقابتی نسبت به رقبای خود، باید ارزش مورد نیاز خریداران را در حالی ارائه دهد که یا فعالیت هایش را کاراتر از رقبا انجام دهد(هزینه کمتر)، و یا فعالیت هایش را به شیوه منحصر به فردی انجام دهد مه ارزشی بیشتر از رقبا برای خریداران ایجاد کند و در عوض قیمت بیشتری را اعمال نماید(تمایز). فعالیت هایی که برای رقابت در یک صنعت باید انجام شود مطابق شکل ۲-۳ گروه بندی می شود که پورتر آن را زنجیره ارزش نامید. تمام فعالیت ها در این زنجیره به خلق ارزش برای خریدار کمک می کند. در این مدل، فعالیت ها به طور عام به فعالیت های اولیه شامل تولید، بازاریابی و … و فعالیت های پشتیبانی نظیر تکنولوژی، مدیریت انسانی و غیره که در جهت پشتیبانی از فعالیت های اصلی شرکت هستند تقسیم می شوند.استراتژی انتخابی شرکت به معنای روشی است که شرکت فعالیت های خود را انجام نی دهد و زنجیره ارزش خود را سازمان داده و هدایت می کند(پورتر، ۱۹۹۸).

براساس اصل هم افزایی[۱]، یک شرکت باید چیزی بیشتر از جمع فعالیت هایش باشد. بنابراین برای دستیابی به مزیت رقابتی، زنجیره ارزش شرکت باید به صورتی سیستماتیک مدیریت شود و نه به عنوان یک مجموعه بخش هایی که همچون جزایری جدا از هم اند.

زنجیره ارزش یک شرکت برای رقابت در یک صنعت خاص، در یک جریانی بزرگ تر از فعالیت ها جای می گیرد که پورتر آن را سیستم ارزش[۲] نامید.

این سیستم شامل زنجیره ارزش عرضه کنندگان، کانال های توزیع و زنجیره ارزش خریداران محصولات شرکت می باشد. محصول شرکت در هر یک از این زنجیره ها حرکت می کند و هر بار بر ارزش آن افزوده می شود. بنابر عقیده پورتر دستیابی یک شرکت به مزیت رقابتی تا حد زیادی بستگی به اداره صحیح این سیستم دارد.

[۱]-Synergy

[۲]-Value system