اهمیت ارزیابی عملکرد بانک ها

اهمیت ارزیابی عملکرد بانک ها

جهان مالی و دنیای بانکداری با سرعتی وصف ناپذیر در حال تحول و تکامل است بانک های منطقه ای ملی و بین المللی در رقابت شدید با یکدیگر و در جهت بسیج منابع بانکی و ارائه خدمات گوناگون به مشتریان اعم از سپرده گذاران و دریافت کنندگان وام و تسهیلات گوی سبقت را از یکدیگر می ربایند. در حالی که مدیران علاقه مند به مشخص کردن نتایج تصمیمات مدیران قبلی می باشند، توجه قانونگذاران بانکی معطوف به سلامتی و امنیت سیستم بانکی بوده و با سعی در حفظ اعتماد عموم بر وضعیت بانک ها، در جهت مشخص نمودن بانک هایی که مشکلات سختی را تجربه می نمایند ناظر می باشند بدون نظارت مستمر بر وضعیت بانک ها مشکلات موجود می تواند از نظر دور مانده و در آینده منجر به ورشکستگی مالی گردد. از سوی دیگر سپرده گذاران نیز از آنجایی که مجاز به داشتن بازده ثابت نبوده و حفظ ارزش اسمی سپرده هایشان تضمین شده نیست علاقه مند به مشخص گردیدن وضعیت بانک های خود هستند.

تجزیه و تحلیل درآمدها، ارزیابی کار یک سازمان مالی را ممکن ساخته و نشانگر توانایی رقابت آن سازمان بوده و همچنین تاثیر سیاست های کلان مالی بر مؤسسات مالی را نشان می دهد. تجزیه و تحلیل و ارزیابی عملکرد بانک ها و مؤسسات مالی تابع چارچوبی خاص و کاملاً متفاوت از شرکت ها و سایر مؤسسات انتفاعی است.

با پیدایش بانک های خصوصی و افزایش رقابت در این عرصه به ویژه با توجه به این که بانک های خصوصی خود را مجبور به حضور در فعالیت ها و فرصت های کمتر سودآور نمی بینند لازم است بانک های خصوصی از طریق ارزیابی لحظه به لحظه فعالیت ها و عملکرد و شناسایی نقاط قوت و ضعف خویش ،آمادگی لازم برای رویارویی با چالش های پیش رو را در خود ایجاد کنند.

پیشرفت تکنولوژی ارتباطات دسترسی بانک ها به هم و آگاهی از اوضاع یکدیگر را ساده تر و سریع تر و آگاهی مردم از کارایی بانک ها را محوری اساسی در ارزیابی از موقعیت بانک ها نموده است. ارتباط مذکور مستلزم شناخت بانک ها از توانایی هم و آشنایی با نحوه عملکرد و ارزیابی یکدیگر است این توانایی در زمینه ارزیابی عملکرد مالی بانک ها یکی از مشخصه های مهم گستردگی و وسعت ارتباطات بین بانکی است. بنابراین معیارهای ارزیابی ، کارایی بانک ها اکنون متحدالشکل و جهان شمول شده است تا آنکه هم مردم و هم کارشناسان بانکی بتوانند به راحتی گزارش های مالی بانک ها را مورد بررسی قرار داده و نسبت به برقراری ارتباط مالی با آن تصمیم بگیرند.

نکته : برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  homatez.com  مراجعه نمایید

در این میان بانک ها نیز برای استفاده از منابع مالی بازار سرمایه نیاز به مبادله اطلاعات بانکی با یکدیگر دارند تا بر اساس همین معیارهای متحدالشکل و جهان شمول بتوانند با دید باز و با استفاده از اطلاعات صحیح و شفاف بازارهای مالی فعالیت نمایند و هر یک در چهارچوب امکانات و توانایی ها و کارایی خود درجه ریسک  هزینه تدارک منابع را به حداقل ممکن و بازدهی تسهیلات اعطا شده و سرمایه گذاری های خود را به حداکثر برسانند. بدیهی است در این میان بانک هایی که نتوانند گزارشات مالی و سایر اطلاعات ضروری را به نحوی که در جهان مالی امروزی رایج است در اسرع وقت ارائه نمایند نخواهند توانست ارتباط کاری لازم را با سایر بانک های مستقر در مراکز عمده مالی جهان برقرار نموده و از تسهیلات مالی بین المللی استفاده نمایند (یاسری، علی، ص۲۵۷و۲۵۸).ارزیابی عملکرد بانکها توسط یک سیستم حسابرسی داخلی در هربانک صورت میپذیرد وباتکنیکهای شناسایی عوامل مخاطره انگیز مانند تسهیلات پرداختی با رقم بالاو کنترل سیستم دریافت کارمزد ،گزارشهای بازرسی توسط بازرسان کارآزموده و مجرب بصورت دوره ای تهیه و ایرادات مشخص شده به روسای شعب  اعلام میشود و پی گیریهای متعدد در جهت رفع مشکلات ذکر شده در گزارشات بازرسی انجام شده تا ایرادات بر طرف شود و در غیر این صورت موارد و مشکلات به سرپرستی  شعبه مذکور اعلام شده تا مطابق با مقررات با مسوول مربوطه رفتار شود و همچنین سود ده بودن یا زیان ده بودن شعبه مربوط به عملکرد کارکنان ورییس شعبه میباشد که باید پاسخگوی آن به مسؤولین ذیربط باشند.