اهمیت پارک های علم و فناوری

اهمیت پارک های علم و فناوری

شکل گیری فرآیند نوآوری در یک کشور در چارچوب نظام ملی نوآوری (NIS )، متشکل از عناصری که با یکدیگر در تعاملند صورت می گیرد.

نکته : برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  homatez.com  مراجعه نمایید

این نظام شامل ۹ زیرمجموعه است:

عناصر ساختاری، چارچوب حقوقی و قانونی، فرهنگ کارآفرین یا نوآور، پیشران های نوآوری، زیرساخت های نوآوری، چارچوب تأمین مالی، توزیع اطلاعات، مکانیزم های انتقال و انتشار تکنولوژی، حمایت های تجاری سازی

یکی از این ۹ عناصر، پارک فناوری است. پارک فناوری به عنوان جزئی از نظام ملی نوآوری و حلقه از زنجیر توسعه ی اقتصاد دانش محور با فراهم آوردن شرایط لازم برای پژوهش های بازارگرا و تجاری سازی نتایج تحقیقات نقشی موثر در تسریع روند تبدیل ایده ها و محصولات و توسعه فناوری ایفا می‌نماید.

پارک های فناوری در یک اقتصاد دانش محور سه کارکرد عمده دارند:

  • کمک به افزایش دانایی شرکت ها و بنگاه های اقتصادی از طریق فراهم آوردن شرایط لازم برای انتقال دانش از مراکز تحقیقاتی و دانشگاه ها به بنگاه های اقتصادی و مدیریت جریان دانش رفتاری و فناوری بین موسسات تولید کننده و مصرف کننده آن
  • کمک به ایجاد شرکت ها و مؤسسات اقتصادی جدید و تسهیل ایجاد و رشد شرکت های نو پای متکی بر نو آوری از طریق مراکز رشد و فرآیند های زایشی
  • ایجاد فضای جذاب برای سرمایه گذاران خارجی با فراهم آوردن مجموعه ای از شرکت ها و بنگاه های اقتصادی دانش محور و متکی بر نوآوری و ایجاد محیطی مناسب برای رقابت نو آوری و بهره برداری از دانش ها و ظرفیت های اقتصادی منطقه

از نظر اهداف و عملکرد پارک ها به ۵ دسته تقسیم شده اند:

پارک ها با محوریت تحقیق و توسعه که هدف اصلی آنها کسب و انتفال تکنولوژی های سطح بالاست

پارک ها با محوریت نوآوری تکنولوژیک که معمولاً کوچک بوده و هدف اصلی آنها ایجاد شرکت های نوآور و حفظ شرکت های فعلی است.

نوع سوم پارک ها با هدف ایجاد و تحکیم تکنولوژی پایه ساخته می شوند هدف اصلی این پارک ها این است که یک زیر ساخت تکنولوژیک منطقه ای از طریق استقرار نهادهای پژوهشی در پارک به منظور استفاده از پتانسیل علمی و فنی دانشگاه ها به وجود می آیند.

نوع چهارم این پارک ها با گرایش تجدید ساختار صنعتی پدید می آیند تمرکز اصلی روی تولید است و هدف اصلی آنها تغییر ساختار صنعتی منطقه و تجهیز صنایع به تکنولوژی سطح بالاست.

و نوع پنجم پارک ها با اهداف و عملکرد چند گانه هستند که سعی می کنند تمام خدمات آموزشی و حمایتی را برای همه پژوهشگران و صنعتگران فراهم کنند. )الیاسی, مهدی، ۱۳۹۰)