بررسی نقش و عملکرد سازمانهای بین المللی در هنجارسازی- قسمت 26

 • – Quasi Legal ↑

 

 • International Court of Justice ↑

 

 • United Nations Development Program (UNDP) ↑

 

 • United Nations Children Fund (UNICEF) ↑

 

 • World Health Organization (WHO) ↑

 

 • United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) ↑

 

 • International Labor Organization (ILO) ↑

 

 • Asian Development Bank (ADB) ↑

 

 • Informational Function ↑

 

 • Normative Function (Norm Setting) ↑

 

 • World international Property Organization ↑

 

 • Legislative Function (Rule Creating) ↑

 

 • Monitoring (Rule – Supervisory) Function ↑

 

 • Operational Function/Distributive Function ↑

 

 • Dispute Settlement Function ↑

 

 • Negotiation ↑

 

 • Good Offices ↑

 

 • Mediation ↑

 

 • Danel Dormoway ↑

 

 • Declaration ↑

 

 • زیرا حقوق بشر تا زمان صدور این اعلامیه در حیطه ی صلاحیت دولتها بود. ↑

 

 • World Legislator ↑

 

 • Omnipotent World Regulator ↑

 

 • Single – Issue Legislator ↑

 

 • The regulation of Armament ↑

 

 • Arms Control ↑

 

 • Endanger ↑

 

 • Necessary ↑

 

 • Emergency Legislation ↑

 

 • Decision ↑

 

 • Resolutions Operatives ↑

 

 • Acheson ↑

 

 • Resolutions declaratoires ↑

 

 • Uniting for Peace ↑

 

 • Emergency Special Session (ESS) ↑

 

 • Aggression ↑

 

 • Act of aggression ↑

 

 • Working Groups ↑

 

 • Arvid Pardo ↑

 

 • Soft Law ↑

 

 • International Labor Organization ↑

 

 • United Nations Children Emergency Fund (UNCEF) ↑

 

 • United Nations High Commissioner For Refuges ↑

 

 • NGOS ↑

 

 • Economic and Social Council (ECOSOC) ↑

 

 • Javier Perez De Cuiiar ↑

 

 • Biological Security ↑

 

 • Peace – Building Commission ↑

 

 • Stephen Stedman ↑

 

 • Non – Aligned Movement (ANM) ↑

 

 • Organization of the Islamic Conference (OIC) ↑

 

 • Organization of Islamic Cooperation (OIC) ↑

 

 • North Atlantic Treaty Organization (NATO) ↑

 

 • European Union (EU) یا Union Europeans (UE) ↑

 

 • این جوامع به ویژه جامعه ذغال و فولاد به منظور سازش مجدد فیمابین فرانسه و آلمان بعد از جنگ دوم جهانی و به پیشنهاد وزیر امور خارجه فرانسه روبرشومن، ایجاد شدند. ↑