تأثیر تمرینات منتخب بر زمان واکنش و کنترل پاسچر پسران ۷ تا ۸ سال دارای اختلال هماهنگی رشدی- قسمت ۷

مرور تمرینات جلسات قبل

 

 

تمرینات جلسات قبل باهم انجام می‌شد. کودکان سعی می‌کردند که این تمرینات را به‌صورت پشت سر هم انجام دهند

 

 

 

۱۷

 

 

آموزش حرکات ترکیبی به همراه حفظ تعادل و سرعت+بازی ریتمیک

 

 

حفظ تعادل و سرعت در انجام حرکات

 

 

 

۱۸-۱۹

 

 

انجام بازی‌های ریتمیک با ابزار

 

 

در این دو جلسه، بیشتر وقت جلسات را به انجام بازی‌های ریتمیک سپری کردند

 

 

 

جلسات باقی‌مانده

 

 

انجام حرکات گذشته+ ترکیب حرکات+ انجام حرکات به‌صورت صحیح

 

 

در این جلسات کودکان به‌خوبی حرکات جلسات قبلی و حرکات پایه را یاد گرفته بودند. و می‌توانستند آن‌ ها را پشت سر هم و بدون وقفه انجام دهند.

 

 

۳-۸٫ شیوه جمع‌ آوری اطلاعات
کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدی از میان کودکان ۷ تا ۸ ساله شهر اهواز ناحیه ۲ انتخاب شدند. در ابتدا از ۱۹۰ دانش‌آموز پایه اول و دوم دبستان نمونه به مدت ۲ هفته آزمون اوزرتسکی گرفته شد و ۲۰ نفر از کسانی که نمراتشان پایین‌تر از میانگین بود انتخاب شدند و به والدین آن‌ ها پرسش‌نامه سیاهه اختلال هماهنگی رشدی داده شد ۲۰ کودک نمره پایین‌تر از ۴۷ را کسب کردند. در ضمن اختلال این کودکان توسط روان پزشک هم مورد تأیید قرار گرفت. جلسه‌ای با حضور والدین آن‌ ها برگزار شد و والدین را برای ادامه کار توجیه کردیم و کار آغاز شد. از مجموع ۲۰ کودک، ۱۰ نفر در گروه تجربی و ۱۰ نفر در گروه کنترل قرار گرفتند (به‌صورت کاملاً تصادفی). در پیش‌آزمون زمان واکنش و کنترل پاسچر کودکان سنجیده و برنامه تمرینی با گروه تجربی آغاز شد. تمرینات ۳ جلسه یک‌ساعته در هر هفته و به مدت ۸ هفته ادامه یافت. پس از اتمام تمرینات پس‌آزمون دوباره گرفته شد و نتایج به دست آمده با نتایج پیش‌آزمون مقایسه شد.
۳-۹٫ روش آماری
از آمار توصیفی برای طبقه‌بندی و تنظیم داده‌ها و تعیین شاخص مرکزی (میانگین) و شاخص پراکندگی (انحراف معیار) و ترسیم جداول و نمودار در توزیع سن آزمودنی‌ها و امتیاز آزمودنی‌ها در پیش‌آزمون و پس‌آزمون استفاده شد. برای بررسی فرضیه‌های تحقیق از آزمونتی همبسته برای مشاهده تأثیر تمرینات منتخب و از آزمون تحلیل کو واریانس چند متغیری (مانکوا) و تحلیل کو واریانس یکراهه (آنکوا) رد متن مانکوا برای بررسی و مشاهده تفاوت بین گروه‌ها در پیش‌آزمون و پس‌آزمون، در نرم افزار spss نسخه ۱۶ استفاده شد. برای کلیه فرضیه‌ها سطح معناداری ۰۵/۰≥ P در نظر گرفته شد.
فصل چهارم
یافته‌های تحقیق
۴-۱٫ مقدمه
هدف این فصل طبقه‌بندی و هماهنگ نمودن اطلاعات به دست آمده از (تأثیر تمرینات منتخب بر زمان واکنش و کنترل پاسچر پسران ۷ تا ۸ دارای اختلال هماهنگی رشدی) به‌منظور استدلالی منطقی و مناسب جهت تصمیم‌گیری در رابطه با اهداف و فرضیه‌های تحقیق می‌باشد. در این فصل با بهره گرفتن از روش‌های آماری مناسب، داده‌های جمع‌ آوری‌شده مورد تجزیه‌وتحلیل قرار می‌گیرند. در این فصل به تحلیل آماری در دو بخش یافته‌های توصیفی مربوط به آزمودنی‌ها و متغیرهای تحقیق و یافته‌های استنباطی در رابطه با هر یک از فرضیه‌های تحقیق همراه با ارائه جدول و نمودار مربوط می‌باشد. برای محاسبه و تجزیه‌وتحلیل آماری اطلاعات خام از نرم افزار ۱۶spss و برای ترسیم نمودار از نرم افزار Excel استفاده گردید. هم‌چنین سطح معنی‌داری برای تمام روش‌های آماری در سطح احتمال (P<0.05) (دو سویه) در نظر گرفته شد.
۴-۲٫ یافته‌های توصیفی
۱) توصیف یافته‌های مربوط به ویژگی‌های فردی آزمودنی‌ها
توزیع سن آزمودنی‌ها
فراوانی، میانگین، انحراف معیار، بیشترین و کمترین سن آزمودنی‌ها بر حسب سال در جدول ۴-۱ نشان داده‌شده است.
جدول ۴-۱٫ توزیع سن آزمودنی‌ها برحسب سال

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رفتن به نوارابزار

بیرون رفتن

گروه