دانلود پایان نامه

می گردد]۲[:
(۲-۱۰)

با فرض همگن باقی ماندن سیال رابطه (۲-۶) به شکل زیر ساده می شود:
(۲-۱۱)

که با توجه به رابطه (۲-۱۰) و (۲-۱۱) معادله پیوستگی برای سیالات به فرم زیر قابل بیان است:
(۲-۱۲)

اگر از روابط ( ۲-الف )، ( ۲-ب ) و ( ۲-ج ) به ترتیب بر حسب x و y و z مشتق

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه با کلید واژگان دو قطبی
دسته‌ها: No category

پاسخی بگذارید