تحقیق رایگان با موضوع (۲-۱۱)، (۲-۱۰)، )،، ۲-الف

می گردد]۲[:
(۲-۱۰)

با فرض همگن باقی ماندن سیال رابطه (۲-۶) به شکل زیر ساده می شود:
(۲-۱۱) نکته : برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  homatez.com  مراجعه نمایید

که با توجه به رابطه (۲-۱۰) و (۲-۱۱) معادله پیوستگی برای سیالات به فرم زیر قابل بیان است:
(۲-۱۲)

اگر از روابط ( ۲-الف )، ( ۲-ب ) و ( ۲-ج ) به ترتیب بر حسب x و y و z مشتق

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *