مرداد ۱۷, ۱۳۹۹

تحقیق رایگان با موضوع (۲-۱۶)، (۲-۱۷)، (۲-۱۲)، آید:

(۲-۱۲) طرفین معادله در ضرب شود بدست می آید:
(۲-۱۶)

با جایگذاری (۲-۱۶) در (۲-۱۵) رابطه به فرم زیر در خواهد آمد:
(۲-۱۷)

با تعریف معادله (۲-۱۷) به شکل زیر بازنویسی می شود:
(۲-۱۸) نکته : برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  homatez.com  مراجعه نمایید

که C سرعت امواج الاستیک در سیالات می باشد.
رابطه (۲-۱۸) معادله حاکم بر مخزن می باشد