مرداد ۱۸, ۱۳۹۹

تحقیق رایگان با موضوع (۲-۲۲)، گردد:، لاپلاس، (۲-۲۰)

نکته : برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  homatez.com  مراجعه نمایید
(۲-۲۰)

نکته : برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  homatez.com  مراجعه نمایید

که در آن پتانسیل سرعت می باشد که به شکل زیر تعریف می شود[۱].
(۲-۲۱)

۲. اگر فرض شود که سیال مخزن یک سیال غیر لزج و تراکم ناپذیر است، آنگاه C به سمت بی نهایت میل کرده و معادله موج به معادله لاپلاس تبدیل می گردد:
(۲-۲۲)

رابطه فوق بر