دانلود پایان نامه

– خسارتهای وارده بر نظام آموزشی ……………………………………………………………………………..42

جدول 2-2- متوسط اتلاف برای کشورهای در حال توسعه ………………………………………………………..44
جدول 3-1- توزیع فراوانی جامعه و حجم نمونه (دانش آموزان)………………………………………………..48
جدول 3-2- توزیع فراوانی جامعه و حجم نمونه (معلمان) ………………………………………………………48
جدول 3-3- مؤلفه‌های پرسشنامه بررسی کارایی درونی و سؤالات مربوط به آنها (معلمان) ………………50
جدول 3-4- مؤلفه‌های پرسشنامه بررسی کارایی درونی و سؤالات مربوط به آنها (دانش آموزان)………..50
جدول-3-5- ضریب آلفای کرونباخ …………………………………………………………………………………………….51
جدول 3-6- مقدار ضریب همبستگی…………………………………………………………………………………………….52
جدول 4-1- میانگین طول دوره تحصیل (فارغ التحصیلان 90 – 1389 ) ……………………………………..55
جدول 4-2- نرخ قبولی در سال تحصیلی 90- 1389 (مدارس کاردانش دولتی و غیردولتی) …………….56
جدول 4-3- نسبت هنرجو به هنرآموز در سال تحصیلی 90- 1389(مدارس دولتی)…………………………56
جدول 4-4- نسبت هنرجو به مساحت کارگاه در سال تحصیلی 90- 1389(مدارس کاردانش دولتی) …57
جدول 4-5- کارایی و نرخ اتلاف مربوط به سال تحصیلی 90- 1389 …………………………………………….58
جدول 4-6- توزیع فراوانی گروه معلمان بر اساس سابقه خدمت ……………………………………………….59
جدول 4-7- توزیع فراوانی گروه نمونه معلمان بر اساس مدرک تحصیلی ………………………………………..60
جدول 4-8- توزیع فراوانی گروه نمونه معلمان بر اساس جنسیت …………………………………………………..62
جدول 4-9- توزیع فراوانی گروه نمونه دانش آموزان بر اساس جنسیت …………………………………………..62
جدول 4-10- میانگین، انحراف معیار و تعداد پاسخها……………………………………………………………………..62
جدول 4- 11- آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه اول………………………………………………………………63
جدول 4-12- آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه دوم…………………………………………………………………64
جدول 4-13- میانگین، انحراف معیار و تعداد پاسخها……………………………………………………………………..65
4- 14- میانگین، انحراف معیار و تعداد پاسخها………………………………………………………………………………66

 
 
جدول 4- 15- آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه سوم………………………………………………………………66
جدول 4- 16- آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه چهارم…………………………………………………………..67
جدول 4- 17- میانگین، انحراف معیار و تعداد پاسخها…………………………………………………………………68
جدول 4- 18- میانگین، انحراف معیار و تعداد پاسخها…………………………………………………………………….69
جدول 4-19- آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه پنجم……………………………………………………………….69
جدول 4-20- آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه ششم………………………………………………………………70
جدول 4-21- میانگین، انحراف معیار و تعداد پاسخها……………………………………………………………………..71
جدول 4-22- نتایج حاصل از آزمون فریدمن دانش آموزان پسر……………………………………………………….72
جدول 4-23- رتبه بندی فرضیه ها برای گروه نمونه دانش آموزان پسر…………………………………………….72
جدول 4-24- نتایج حاصل از آزمون فریدمن دانش آموزان دختر………………………………………………………73
جدول 4-25- رتبه بندی فرضیه ها برای گروه نمونه دانش آموزان دختر……………………………………………73
جدول 4-26- نتایج حاصل از آزمون فریدمن دانش آموزان مرد……………………………………………………….74
جدول 4-27- رتبه بندی فرضیه ها برای گروه نمونه دانش آموزان مرد………………………………………………74
جدول 4-28- نتایج حاصل از آزمون فریدمن دانش آموزان زن……………………………………………………….75
جدول 4-29- رتبه بندی فرضیه ها برای گروه نمونه دانش آموزان زن………………………………………………75
جدول 4-30- نتایج آزمون TTest برای مقایسه نمونه دانش آموزان پسر ودختر…………………………………77
جدول 4-31- نتایج آزمون TTest برای مقایسه نمونه دانش آموزان پسر ودختر………………………………..77
جدول 4-32- نتایج آزمون TTest برای مقایسه نمونه دانش آموزان پسر ودختر………………………………….77


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جدول 4-33- نتایج آزمون TTest برای مقایسه نمونه دانش آموزان پسر ودختر………………………………….78
جدول 4-34- نتایج آزمون TTest برای مقایسه نمونه دانش آموزان پسر ودختر………………………………..78
جدول4 -35- نتایج آزمون TTest برای مقایسه نمونه دانش آموزان پسر ودختر……………………………….78
جدول 4-36- نتایج آزمون TTest برای مقایسه نمونه دانش آموزان پسر ودختر………………………………….79
جدول 4-37- نتایج آزمون TTest برای مقایسه نمونه معلمان مرد و زن……………………………………………79
جدول 4-38- نتایج آزمون TTest برای مقایسه نمونه معلمان مرد و زن…………………………………………….79
جدول 4-39- نتایج آزمون TTest برای مقایسه نمونه معلمان مرد و زن……………………………………………80
جدول 4-40- نتایج آزمون TTest برای مقایسه نمونه معلمان مرد و زن…………………………………………….80
جدول 4-41- نتایج آزمون TTest برای مقایسه نمونه معلمان مرد و زن…………………………………………….80
جدول 4-42- نتایج آزمون TTest برای مقایسه نمونه معلمان مرد و زن…………………………………………….81
جدول 4-43- نتایج آزمون TTest برای مقایسه نمونه معلمان مرد و زن…………………………………………….81
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 2-1- اجزای سیستم…………………………………………………………………………………………………………11
نمودار 4-1- توزیع فراوانی گروه نمونه معلمان بر اساس سابقه خدمت…………………………………………….59
نمودار 4-2- توزیع فراوانی گروه نمونه معلمان بر اساس مدرک تحصیلی…………………………………………60
نمودار 4-3- توزیع فراوانی گروه نمونه معلمان بر اساس جنسیت……………………………………………………61
نمودار 4-4- توزیع فراوانی گروه نمونه دانش آموزان بر اساس جنسیت……………………………………………62
چکیده
با تغییرات سریع فناوری و افزایش رقابت پذیری در جهان کنونی نباید از نقش خطیرآموزشهای مهارتی غافل ماند. با توجه به اینکه آموزشهای کاردانش جهت تربیت نیروی انسانی ماهر و کارآمد ایجاد شده، این آموزشها می تواند راهگشای برنامه ریزیهای آینده، در جهت توسعه اقتصادی و اجتماعی باشد. هدف پژوهش حاضر « بررسی کارایی درونی مدارس کاردانش شهر اهواز در سال تحصیلی90 – 1389 » است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل 16451 نفر دانش آموز (هنرجو) و 551 نفر معلم (هنرآموز) از مدارس کاردانش شهر اهواز بود. برای محاسبه شاخصهای کارایی درونی کل جامعه آماری مورد مطالعه قرارگرفت، و برای بررسی فرضیات پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با جامعه، حجم نمونه با بهره گرفتن از جدول مورگان، هنرجویان 370 نفر و هنرآموزان 225 نفر در نظرگرفته شد. ابزار اندازه‌گیری شامل محاسبه شاخصهای اصلی کارایی درونی یعنی میانگین طول تحصیل، نسبت اتلاف، نرخ قبولی، نسبت هنرجو به هنرآموز و همچنین نسبت هنرجو به کارگاههای موجود و برای بررسی فرضیات پژوهش از دو پرسشنامه 38 سؤالی برای هنرجویان و هنرآموزان استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آماری ضریب همبستگی پیرسون و آزمون فریدمن استفاده شد. نتایج نشان داد: بین کارایی درونی و رشته تحصیلی، رابطه معنادار وجود ندارد. ولی بین کارایی درونی و جنسیت، منطقه، کادرآموزشی، امکانات کارگاهی و نیاز بازار کار رابطه معنی دار وجوددارد.
کلید واژه‌ها: کارایی- کارایی درونی- کاردانش- نسبت اتلاف- میانگین طول تحصیل
فصل1
کلیات تحقیق
1-1-مقدمه
با تغییرات سریع فناوری و افزایش رقابت پذیری در جهان کنونی، نبایستی از نقش خطیرآموزشهای مهارتی غافل ماند. با توجه به اینکه آموزشهای کاردانش جهت تربیت نیروی انسانی ماهر و کارآمد برای سه بخش صنعت، کشاورزی و خدمات ایجاد شده، این آموزشها می تواند راهگشای برنامه ریزیهای آینده در جهت توسعه اقتصادی و اجتماعی باشد. چرا که نیروی انسانی کارآزموده یکی از عوامل تعیین کننده در رشد و توسعه کشورها به حساب می آید. از طرفی کارایی درونی آموزش و پرورش از مباحث مهم برنامه ریزی آموزشی است به گونه ای که هنوز هم در بسیاری از جلسات و سمینارها، محاسبه شاخصهای اندازه گیری کارایی درونی مورد تأکید قرار گرفته و روش های افزایش کارایی درونی مورد بررسی قرار می گیرد. شناخت وضعیت کارایی درونی آموزشهای کاردانش و آگاهی از میزان نسبت اتلاف، نرخ قبولی، میانگین طول تحصیل هنرجویان، نسبت هنرجو به هنرآموز و نسبت هنرجو به کارگاه، در آن مقدمه و شرط ضروری برای هر نوع اقدام، برنامه ریزی و مدیریت اطلاعات است. این شناخت بویژه هنگامی که به تفکیک رشته، منطقه و جنسیت در اختیار مدیران قرار گیرد، بسیار مفیدتر خواهد بود.
1-2- بیان و تشریح مسأله پژوهش
نظام آموزشی در هر کشور نقش مهم و اساسی را در تأمین نیروی انسانی ماهر و نیمه ماهر برای برآوردن نیاز بخشهای مختلف جامعه ایفا می کند. بنابراین همیشه تأکید ویژه ای بر موفقیت و تحقق اهداف نظام آموزشی شده است. آموزش در کشور ما از سطوح عمومی که شامل دوره ابتدایی، راهنمایی و متوسطه و سطوح آموزش عالی است، تشکیل شده است که در این بین دوره ابتدایی و راهنمایی جزء دوره های عمومی بوده و دوره متوسطه در واقع، مانند پلی است که تعدادی از دانش آموزان با گذر از آن وارد نظام آموزش عالی شده و عده ایی دیگر نیز جذب بازار کار می گردند. شاخه کاردانش (شاخه ای از مقطع متوسطه) در کشور ما یکی از مهمترین منابع تأمین
نیروی انسانی متخصص و ماهر می باشد و تأکید ویژه ای بر رسیدن به هدف ها و برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارد. هدایت دانش آموزان علاقه مند و مستعد به سمت رشته های مورد نیاز بازار کار و تناسب این رشته ها با توانایی فردی دانش آموزان به لحاظ جنسیتی و همچنین فراهم آوردن زمینه های مناسب یادگیری مانند وجود کارگاههای مجهز و استاندارد به طور مسلم از شرایط مهم و اولیه دستیابی به موفقیت و تحقق اهداف شاخه کاردانش می باشد. فارغ التحصیلان نظام آموزش کاردانش گنجینه های عظیم انسانی جهت کسب حرف و مشاغل گوناگون هستند و می توان از پتانسیل های بالقوه این قشر از جامعه در بهبود جامعه و رشد و توسعه همه جانبه اجتماعی – اقتصادی نهایت استفاده را برد؛ لذا در این مورد نوع آموزش و چگونگی کمیت و کیفیت آموزش مطرح است. منظور از کارآیی درونی این است که با توجه به امکانات، منابع و مدت زمانی که برای تحصیل در نظر گرفته شده، نحوه عبور دانش آموزان به چه صورت است، یعنی در هر سال و در هر پایه تحصیلی چه درصدی از شاگردان هر پایه مردود می شوند یا مدرسه را ترک می کنند و این تکرار پایه و ترک تحصیل از لحاظ اقتصادی چه تأثیری بر بازده نظام آموزشی دارد (محسن پور،1385). ارزیابی کارآیی درونی نظام آموزشی، تعیین کارکرد آن در طول برنامه و میزان موفقیت آن در کاهش نابرابریها می باشد (مشایخ، 1382). طی یک دهه گذشته با وجود ثبات نرخ رشد جمعیت در حدود 5/1 درصد، کاهش جمعیت دانش‌آموزی کشور از 18 میلیون نفر به 12 میلیون نفر، نشان‌ دهنده اضافه شدن حدود 6 میلیون دانش‌آموز به جرگه ترک تحصیل‌کرده‌ها است که بسیار نگران ‌کننده است، چرا که بر این اساس از هر سه دانش‌آموز ایرانی، یک دانش‌آموز ترک تحصیل می‌کند و قادر به ادامه تحصیل نیست. مسأله از آنجا ناشی می شود که همه ساله به دلیل افت تحصیلی خسارات اقتصادی سنگینی متوجه نظام آموزش و پرورش کشور و همچنین خانواده ها می شود. در مطالعه ای که نفیسی (1371) انجام داده، نشان می دهد برای سالهای 1369، 1367، 1365 به ترتیب 519، 688 ، و1022 میلیارد ریال خسارتهای ناشی از شکست تحصیلی برآورد شده است.
اما مسأله مهم دیگر، این است که در عمل، شاهد سوق دادن دانش آموزان بی علاقه و بی انگیزه به آموزشهای کاردانش از طرفی و همچنین اعمال روش های اجرایی آموزشی نا مناسب و کم توجهی به امکانات تخصصی و حتی اولیه مورد نیاز یک واحد آموزشی (مانند کارگاههای لازم و استفاده از کادر آموزشی مجرب) از طرف دیگر، موجبات پایین آمدن کیفیت آموزشها و کارایی نامشخص این نظام آموزشی را طی سالهای اخیر فراهم آورده است.
به لحاظ اینکه کارایی درونی آموزش و پرورش برای مسؤلین و برنامه ریزان آموزش و پرورش از جهات مختلفی چون پیدایش خسارتهای اقتصادی ناشی از شکست تحصیلی و یا اتلاف عمرو خسارتهای روانی – اجتماعی آن تأکید کرده اند، این پژوهش می تواند مبنای اطلاعاتی قابل اعتمادی برای تصمیم گیریهای مدیریتی در سطوح بالا باشد و جوابگوی متغیرهایی چون، تناسب رشته های مهارتی با نیاز بازار کار، جنسیت و منطقه باشد. با بهره گرفتن از نتایج آن می توان نقاط قوت و ضعف آموزشهای مهارتی کاردانش را شناسایی و نسبت به تهیه برنامه ای مناسب جهت بهبود کارایی درونی اقدام کرد.
1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش
ضرورت توسعه آموزشهای کاردانش به عنوان یکی از شاخه های توسعه و ابزارهای تحقق برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشور بر کسی پوشیده نیست. تأمین نیروی متخصص و ماهر برای هر کشوری ضرورتی امکان ناپذیر است که بدون توجه به آن سرمایه گذاری های مادی و انسانی به هدر خواهد رفت. به همین دلیل از عواملی که سالهاست مانع تحقق واقعی اهداف برنامه های اقتصادی و اجتماعی شده، فقدان یا کمبود نیروی متخصص و ماهر متناسب با نیازهای کشور بوده است که البته وزارت آموزش و پرورش، تربیت و تأمین آن را به طور گسترده به عهده دارد. تحول در نظام آموزشی دوره متوسطه به رغم اهداف متعددی که برای آن

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   انتظارات مشتریان

پاسخی بگذارید